Prevádzkovateľom webovej stránky ako aj osobných údajov je Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, +421 2 58 28 28 28, office@paulqlaw.com(„Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).Cookies

Cookie je súbor malých dát, ktoré pošle server celosvetovej siete (WWW – world wide web) webovému prehliadaču spolu s požadovaniu webovou stránkou. Cookie sa následne uloží v počítači (smartfóne, tablete) používateľa. Cookies slúžia na identifikáciu jednotlivých užívateľov. Dokážu v sebe uložiť napr. predvoľbu jazyka, meny a pod. Pomáhajú analyzovať aj správanie používateľa na danej webstránke.

Súbory cookies sú anonymizované, neobsahujú osobné údaje, nie je možné podľa nich presne identifikovať používateľa. Niektoré zbierajú dostatok dát, ktorých analýza je pri vytváraní vhodného užívateľského prostredia webstránok dôležitá a umožňuje lepšie cielenie obsahu webstránok pre užívateľov.

Na našej webovej stránke využívame výlučne nevyhnutné, na riadny chod stránky potrebné cookies, bez ktorých by sa stránka nezobrazovala správne.Základné, nevyhnutné Cookies

Spracúvanie údajov na základe nevyhnutných cookies je v súlade s § 109 ods. 8 Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Tieto súbory Cookies používame na účely zabezpečenia funkčnosti našej webovej stránky, preto sa na takéto používanie súborov Cookies Váš súhlas nevyžaduje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zabezpečení funkčnosti webovej stránky Prevádzkovateľa v súlade s preferenciami jej návštevníkov.

Údaje získané prostredníctvom týchto Cookies nebudú zdieľané s tretími stranami ani prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.Cookies, ktoré využívame:

Názov cookie

Poskytovateľ cookie

Účel použitia cookie

Typ

Lehota uloženia v koncovom zariadení

_paulq_session

paulqlaw.com

Zápis informácie, či ide o užívateľa, ktorý je prihlásený do admin rozhrania webstránky

HTTP Cookie - nevyhnutný

nevyhnutnú dobu

first_visit

paulqlaw.com

Zápis informácie, či už užívateľ má priradený jazyk na základe geolokácie podľa IP

HTTP Cookie - nevyhnutný

nevyhnutnú dobu

Údaje získané prostredníctvom súborov Cookies sú v prípade nevyhnutných Cookies uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na ich uchovávanie.Ako môžete spravovať súbory Cookies?

Cookies je možné však spravovať a zablokovať aj prostredníctvom nastavení prehliadača, ktorý využívate.

Odstránenie súborov Cookies zo zariadenia

Vymazaním histórie prehliadania vo svojom prehliadači môžete odstrániť všetky súbory Cookies, ktoré sa nachádzajú na Vašom zariadení, teda odstránite všetky súbory Cookies zo všetkých navštívených webových sídel. Treba však myslieť aj na to, že takýmto odstránením môžete prísť aj o uložené informácie akými sú napr. prihlasovacie údaje.

Blokovanie súborov Cookies

Väčšina prehliadačov umožňuje v nastaveniach blokáciu všetkých súborov Cookies do zariadenia. Je však možné, že sa takouto všeobecnou blokáciou znefunkčnia určité služby na konkrétnych webových sídlach.

Správa súborov Cookies špecifických pre dané webové sídlo

V rámci nastavení prehliadača je v tomto prípade potrebné zistiť, aké sú nastavenia ochrany osobných údajov a súborov Cookies. Väčšinou je možné konkrétne Cookies vymazať aj jednotlivo.Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona.

Právo na opravu údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ak budú splnené podmienky čl. 17 Nariadenia, resp. § 23 Zákona (napr. pominul účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvali; bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie; nezákonné spracúvanie osobných údajov; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť; údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu, a to všetko za predpokladu, že nie sú splnené podmienky pre ďalšie spracúvanie osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia, resp. Zákona).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania jej osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov).

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje má dotknutá osoba právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom Spoločnosť bránila. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, má dotknutá osoba právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ vykonáva z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane namietania proti s tým súvisiacemu profilovaniu. Dotknutá osoba má tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

Uplatnenie práv

Ak sa dotknutá osoba rozhodne uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči Prevádzkovateľovi v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovej adrese: office@paulqlaw.com

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na office@paulqlaw.com
späť
Linkedin