Bankovníctvo a financie

Poskytované služby

  • Financovanie akvizičných a realitných projektov a projektové financovanie, vrátane syndikovaných úverov a zabezpečovacích transakcií
  • Reštrukturalizácia dlhu a refinancovanie
  • Regulácia bankového a finančného trhu
  • Licencovanie subjektov finančného trhu a ich produktov, asistencia vo vzťahu k príslušným štátnym orgánom

Niektoré z našich referencií

  • Poradenstvo Banca IMI, investičnej banke zo skupiny Intensa Sanpaolo, ohľadom miestnych (slovenských) právnych a daňových aspektov týkajúcich sa špecifickej emisie investičných certifikátoch s pamäťovým efektom podľa investičného programu Banca IMI S.p.A a distribúcie uvedených cenných papierov verejnosti na Slovensku prostredníctvom VÚB banky ako člena rovnakej skupiny Intensa Sanpaolo.
  • Poradenstvo klientovi, súkromnému americkému investorovi, ohľadom finančných aspektov akvizície slovenskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti automobilového priemyslu. Poradenstvo sa týkalo miestnych právnych a daňových otázok, ktoré by mohli vyvstať v súvislosti s financovaním transakcie ako aj pri následnej bežnej prevádzke slovenskej spoločnosti, a zahŕňalo tiež analýzu dohodnutého cash-poolingového mechanizmu, finalizáciu dohodnutého zabezpečenia v súvislosti s emisiou a upísaním dlhopisov, ako aj pomoc pri splatení existujúcich pôžičiek a zriadení dohodnutého slovenského zabezpečenia.
  • Poradenstvo klientovi, členovi rakúskej realitnej a investičnej skupiny ohľadom financovania nadobudnutia nehnuteľností, vrátane analýzy úverových zmlúv a pomoci pri rokovaniach.
  • Poradenstvo klientovi, členovi World Bank Group, ohľadom platnosti a vymáhateľnosti zabezpečenia poskytnutého slovenskou spoločnosťou.
  • Poradenstvo klientovi, poprednej svetovej pivovarníckej spoločnosti ohľadom implementácie zmluvy o treasury services na Slovensku.
  • Poradenstvo klientovi ohľadom reštrukturalizácie a ukončenia určitých derivátových transakcií (úrokové swapové transakcie), do ktorých vstúpil s miestnymi a medzinárodnými bankami.
Linkedin