Médiá a zábava

Poskytované služby

  • Zmluvy o právach k dielam – autorov, scenáristov, hercov, hudobníkov, filmovej produkcie
  • Preskúmanie a posúdenie obsahu pred vydaním / odvysielaním diela
  • Hazardné hry / stávky
  • Regulácia médií a hazardných hier / stávok

Vedúci právnici

Niektoré z našich referencií

  • Zastupovanie poprednej slovenskej súkromnej televízie pred Radou pre vysielanie a retransmisiu v rôznych konaniach týkajúcich sa regulácie vysielania.
  • Zastupovanie poprednej slovenskej súkromnej televízie pred Najvyšším súdom SR v rôznych súdnych konaniach týkajúcich sa regulácie vysielania.
  • Poradenstvo Asociácii nezávislých rozhlasových a televíznych staníc ohľadom povinných kvót slovenskej hudby, vrátane podania návrhu na Ústavný súd SR týkajúceho sa súladu príslušných právnych predpisov s Ústavou SR a legislatívou EÚ.
  • Poradenstvo rôznym miestnym vydavateľom novín vo veci návrhu novej smernice EÚ o autorských právach na Digital Single Market.
  • Zastupovanie najpočúvanejšieho slovenského rádia v rôznych súdnych sporoch týkajúcich sa ochrany dobrého mena a povesti a tiež v sporoch týkajúcich sa preskúmania zákonnosti rozhodnutí prijatých Radou pre vysielanie a retransmisiu.
  • Poradenstvo mnohým klientom zo súkromného sektora a združeniam ohľadom legislatívneho procesu v oblasti regulácie vysielania.
Linkedin