Hospodárska súťaž

Poskytované služby

  • Notifikácie koncentrácií a spoločných podnikov
  • Preverenie súladu podnikateľskej činnosti obchodných spoločností s právom hospodárskej súťaže
  • Konania týkajúce sa zneužitia dominantného postavenia, kartelov a zmlúv obmedzujúcich hospodársku súťaž
  • Súdne spory v súvislosti s konaniami alebo pokutami Protimonopolného úradu SR

Vedúci právnici

Niektoré z našich referencií

  • Poradenstvo klientovi (predávajúcemu) ohľadom súťažnoprávnych aspektov predaja jeho 50 % podielu vo vedúcom vydavateľstve
  • Poradenstvo slovenskej spoločnosti patriacej do poprednej svetovej IT skupiny vo veci súdneho preskúmania kontroly vykonanej Protimonopolným úradom SR.
  • Zastupovanie spoločnosti, lídra v oblasti stravovacích poukážok, vo veci kontroly vykonanej Protimonopolným úradom SR, vrátane právnej asistencie pri vyšetrovaní vedenom Protimonopolným úradom SR v priestoroch klienta a zastupovania klienta v súvisiacich súdnych sporoch.
  • Zastupovanie Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc pri vyšetrovaní údajného zneužitia dominantného postavenia zo strany SOZA.
  • Poradenstvo klientovi, nadnárodnej ropnej a plynárenskej spoločnosti, ohľadom súladu jeho zmlúv s právom hospodárskej súťaže.
Linkedin