Novela katastrálneho zákona účinná od 1. októbra 2018 prinesie určité novinky v konaní pred katastrom. Nová úprava sa tak dotkne všetkých účastníkov katastrálneho konania, ktorí majú záujem o zápis kúpy, predaja alebo iných úkonov na katastri nehnuteľností. Niektoré zmeny majú prispieť k zjednodušeniu konania, iné však môžu predstavovať zvýšenú administratívu na strane účastníkov a správnych orgánov. Zároveň má novela prispieť k vybudovaniu centrálneho informačného systému katastra nehnuteľností.

 

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela katastrálneho zákona možno zhrnúť nasledovne:  

 

 1. Nové náležitosti návrhu na katastrálne konanie

Oproti doterajšiemu, pomerne jednoduchému návrhu na vklad, nový právny režim bude vyžadovať podrobnejšiu identifikáciu účastníkov konania, právneho úkonu a nehnuteľností. Novinkou tiež  je, že predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje daná zmluva a podliehajú vkladu (napr. prevod vlastníctva súčasne so zápisom vecného bremena).

 

 1. Podanie bez povinnosti prikladať geometrický plán 

Po novom už prílohou k návrhu na vklad nebude geometrický plán, na základe ktorého sa nehnuteľnosti rozdeľujú alebo zlučujú, alebo na základe ktorého sa zriaďuje vecné bremeno –postačuje identifikácia geometrického plánu, podľa ktorej si kataster tento podklad sám zabezpečí. Uvedené sa však týka len geometrických plánov, ktorých overenie prebehlo až po účinnosti novely. Aj naďalej platí povinnosť priložiť geometrický plán v prípade, ak k jeho overeniu došlo do 30. 9. 2018.

 

 1. Nové prílohy k návrhu na katastrálne konanie 

Napriek deklarovanej snahe o zjednodušenie konania, bude k návrhu nutné prikladať aj nasledujúce „nové“ prílohy:

a) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59 Obchodného zákonníka (prevody medzi spriaznenými osobami nad 10 % základného imania pri akciových spoločnostiach) alebo o tom, že tieto ustanovenia sa neaplikujú,

b) poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi (umožňuje konať v mene zamestnávateľa aj iným osobám ako štatutárom)

c) listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad 

 

 1. Skrátenie  lehoty na výmaz záložného práva a vykonanie záznamu

Lehota na výmaz záložného práva sa skrátila zo 60 dní na 5 pracovných dní. Pri použití elektronického formulára sa lehota na vykonanie  záznamu v katastri nehnuteľnosti skráti zo 60 dní na 30 dní (táto možnosť bude však až od 1. 10. 2019, kedy nadobudne účinnosť aj ustanovenie o elektronickom formulári na návrh záznamu).

 

 1. Zmeny náležitostí zápisu vecného bremena

Nová povinnosť vyplýva oprávnenému z vecného bremena k nehnuteľnosti, ktorej vlastník nie je evidovaný na liste vlastníctva – povinnosťou navrhovateľa je predložiť všetky doklady vyžadované nielen na zápis vecného bremena, ale aj na zápis vlastníckeho práva dotknutého pozemku.

 

 1. Oprava zmluvy a nesúlad údajov

V zmysle novej úpravy, akékoľvek chyby v písaní, počítaní, alebo iné nesprávnosti v zmluve už nebude možné opraviť vo forme opravnej doložky, ale len dodatkom k zmluve, riadne podpísaným (tj. vrátane notárskeho overenia podpisu, ak sa vyžaduje) všetkými zmluvnými stranami. Takýto postup však nebude vyžadovaný za účelom opráv rozporov zmluvy s údajmi referenčného registra (napr. Register fyzických osôb, Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci atď.). V takomto prípade bude  zápis vykonaný, tak aby zodpovedal  údajom podľa príslušného registra. Týmto postupom sa odstránia zbytočné predlžovania konaní pre nesúlad zapísaných adries s novými adresami trvalého pobytu alebo preklepov pri údajoch o konkrétnej osobe.

 

 1. Definícia a podmienky zápisu stavby, zápisy rozostavanej stavby a rozostavaného bytu

Novela priniesla nové definície stavby a podmienky, za ktorých je možný zápis stavby, rozostavanej stavby, bytu a rozostavaného bytu do katastra. Zo zákona sa zároveň vypustilo ustanovenie o tom, že do katastra sa spravidla nezapisujú inžinierske a drobné stavby.

 

 1. Strážca listu vlastníctva nehnuteľnosti

Po účinnosti novely bude mať každý možnosť sledovať prípadné zmeny na  liste vlastníctva  elektronicky, pričom o prípadnej zmene bude automaticky vygenerovaná notifikácia. Táto služba bude však spoplatnená.

 

 1. Súpis nehnuteľností

Novela zavádza nový typ dokumentu katastra, a to súpis nehnuteľností. Súpis bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka (správcu, nájomcu alebo záložného veriteľa). Bude ho možné vyhotoviť za celé územie Slovenska, ale rovnako len pre jeden kraj, okres, či katastrálne územie. Súpis bude spoplatnený a môže o neho požiadať len vlastník alebo iná oprávnená osoba. Poskytovať sa bude len v elektronickej podobe a bude mať informatívny charakter.

 

 1. Evidencia cien nehnuteľností

V katastri bude evidovaná cena všetkých nehnuteľností. Doteraz existovala len evidencia cien poľnohospodárskej pôdy. Prístup k údajom o cenách všetkých nehnuteľností však bude mať len  vlastník predmetnej nehnuteľnosti a rôzne štátne orgány, znalcov a osoby vyhotovujúce cenové mapy.

 

 1. Ďalšie zmeny  

Novela priniesla aj centralizáciu katastra, v zmysle ktorej bude kataster spravovať Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), a to namiesto doterajšej decentralizácie so spravovaním katastra okresnými úradmi vo svojej územnej pôsobnosti.

 

Zákon doplnil aj povinnosť obcí zapisovať priamo do informačného systému katastra po kolaudácii údaje o rodinných a bytových domoch a bytoch. Novela tiež rieši otázku duplicity alebo viacnásobného vlastníctva v konaní pred správnym orgánom a centralizácia katastra.

 

Obmedzený prístup ostáva naďalej do zbierky listín, kde pribudli k vlastníkom a ich právnym predchodcom aj právni nástupcovia a tiež zamestnanci ÚGKK SR, konkurzní správcovia, notári, súdy, prokuratúra, Policajný zbor, NBÚ, SIS, Vojenské spravodajstvo. Vyžiadať si údaje od ktoréhokoľvek úradu bude možné len v prípade, že sú evidované v elektronickej forme.

 

Dominika Schweighoferová, Patrícia Adamíková