Dňa 14.4.2020 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Návrh zákona“). Prinášame Vám súhrn najpodstatnejších ustanovení Návrhu zákona.

Cieľom Návrhu zákona je vytvorenie právneho rámca na poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom:

(i) ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike,

(ii) ktorým oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12.3.2020 a

(iii) ktorí k 12.3.2020 neboli v úpadku a sú  zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.[1]

 

Získanie dočasnej ochrany

 

Dočasnú ochranu poskytne podnikateľovi príslušný súd[2] na základe žiadosti vo forme formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Okrem všeobecných náležitostí[3] musí žiadateľ v žiadosti vyhlásiť, že:

 1. je oprávnený podať žiadosť,
 2. k 12.3.2020 nebol v úpadku,
 3. ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 4. v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 5. v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
 6. vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín v zmysle § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 

Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd poskytne podnikateľovi dočasnú ochranu vo forme potvrdenia o poskytnutí dočasnej ochrany. Informácie o žiadateľovi a dočasnej ochrane súd zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 

Účinky dočasnej ochrany

 

 • Dočasná ochrana v zásade bráni prejednaniu veriteľských návrhov na konkurz. Konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktorý bol podaný po 12.3.2020, sa prerušuje. Tento účinok sa uplatňuje rovnako na návrhy veriteľov podané počas dočasnej ochrany.
 • Po dobu trvania dočasnej ochrany podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. Uvedené platí aj pre osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene (členovia štatutárnych orgánov).
 •  Exekučné konanie začaté po 12.3.2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje. V prípade, že sa exekučné konanie prerušilo po začatí exekúcie, použijú sa primerane ustanovenia Exekučného poriadku[4] o odklade bez blokovania.
 • Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Pri oznámenom začatí výkonu záložného práva sa účinky plynutia lehoty, po uplynutí ktorej je možné záložné právo vykonať, navracajú a začatie jej plynutia sa spája až s ukončením dočasnej ochrany.
 • Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa zákona o konkurze[5]
 • Druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany. Takéto vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu by bolo neúčinné.
 • Počas trvania dočasnej ochrany neplynú lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov.
 • Od podnikateľa pod dočasnou ochranou sa vyžaduje, aby v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložil úprimnú snahu za účelom uspokojenia jeho veriteľov v čo najvyššej miere. Zároveň je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. Podnikateľ pod dočasnou ochranou nesmie najmä rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a musí sa zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Tieto povinnosti je podnikateľ povinný dodržiavať od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou.
 • Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami.
 • Úver a úveru obdobné plnenia poskytnuté bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia zákona o konkurze[6] o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie v konkurze sa neprihliada.

 

Zánik dočasnej ochrany

 

Dočasná ochrana zaniká 1. októbra 2020. Tento termín môže vláda Slovenskej republiky predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020. Dočasná ochrana tiež zaniká, ak o jej ukončenie požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou alebo ak o jej zrušení rozhodne súd.

O zrušení dočasnej ochrany rozhoduje z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu súd, ktorý rozhodol o jej poskytnutí. Súd rozhodne o zrušení dočasnej ochrany (i) ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, (ii) predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo (iii) podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Návrh zákona bude na programe rokovania najbližšej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Všetky dôležité informácie pre Vás naďalej intenzívne sledujeme a budeme Vás o nich bezodkladne informovať.

 

Zuzana Judiaková

 

[1] Podľa Návrhu zákona sa dočasná ochrana nevzťahuje na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov, centrálneho depozitára cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľa platobného systému, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, platobnú inštitúciu a veriteľa s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu.

[2] Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný:

 1. Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 2. Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a  pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 3. Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 4. Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

[3] Všeobecnými náležitosťami sú: (i) označenie súdu, ktorému je určená, (ii) označenie žiadateľa meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu a názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,  (iii) označenie emailovej adresy žiadateľa, ak žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, (iv) vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé a že sa žiada o poskytnutie dočasnej ochrany podľa Návrhu zákona, (v) dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.

[4] zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

[5] zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[6] zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov