Národná rada SR dňa 9.6.2020 schválila zákon[1] (ďalej len „Zákon“), ktorým sa stanovujú podmienky na poskytnutie dotácie na nájomné (ďalej len „Dotácia na nájomné“).

Prinášame Vám súhrn najdôležitejších informácií.

 

  • Dotácia na nájomné

Účelom Dotácie na nájomné je zmiernenie negatívnych vplyvov na subjekty, ktoré pre nemožnosť užívania predmetu nájmu v dôsledku šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neboli schopné tvoriť zisk a platiť nájomné.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktoré prináleží prenajímateľovi[2] na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy.

Podmienkou je, aby:

a) nájomný, resp. užívateľský vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom trval najneskôr od 1.2.2020 a

b) užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené užívanie“).

 

  • Predmet nájmu

Predmetom nájmu na účely poskytnutia Dotácie na nájomné môže byť

a) miestnosť (príp. jej časť alebo súbor miestností) určená na iné účely ako na bývanie, v ktorej nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov alebo

b) trhové miesto.

 

  • Dodatky k zmluvám realizované po 12.3.2020

Na zmeny nájomnej alebo obdobnej zmluvy, ku ktorým došlo po 12.3.2020 sa na účely Dotácie na nájomné neprihliada. Ak teda bola po 12.3.2020 dohodnutá úprava výšky nájomného, takáto zmena nemá vplyv na výšku Dotácie na nájomné.

 

  • Žiadosť o dotáciu na nájomné

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Predkladá sa elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na svojom webovom sídle. K žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu o zľave z nájomného, keďže odoslanie elektronického formulára má rovnaké účinky ako takáto dohoda, a to za predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované podľa zákona o e-Governmente[3].

Ak prenajímateľ požiada nájomcu o súčinnosť, nájomca je povinný ju bezodkladne poskytnúť.

Zákon ustanovuje osobitnú úpravu plnenia podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy[4]. Tie sú rozdelené na podmienky, pri ktorých platí domnienka ich splnenia a na tie, pri ktorých je potrebné preukázať ich splnenie vyhlásením. Ak požadovaná výška dotácie presahuje hodnotu 100.000,00 EUR, povinnou náležitosťou žiadosti o Dotáciu na nájomné je označenie konečného užívateľa výhod.

Dotáciu na nájomné ministerstvo poukáže prenajímateľovi na základe oznámenia o schválení dotácie, ktoré sa zasiela elektronicky prenajímateľovi a nájomcovi.

 

  • Výška Dotácie na nájomné

Dotácia na nájomné sa poskytne vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Do sumy nájomného nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií) a ani obratovú zložku v prípade nájomného podľa obratu[5].

Nájomca tak uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku Dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi.

Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach s lehotou splatnosti k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca[6], ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1.2.2020.

 

  • Úprava v prípadoch už uhradeného nájomného

Zákon počíta aj s prípadmi, kedy už nájomca za obdobie sťaženého užívania uhradil  prenajímateľovi nájomné (prípadne jeho časť). V takomto prípade je možné požiadať o Dotáciu na nájomné na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o zľave z nájomného za ekvivalentné obdobie v budúcnosti.

Bez ohľadu na to, či sa nájomca s prenajímateľom dohodli na zľave z nájomného, nájomca je podľa Zákona oprávnený zaplatiť zostávajúce nájomné za obdobie sťaženého užívania  najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach (ak nedošlo k dohode na inej lehote splatnosti). Ak nájomca nájomné už uhradil, môže si uplatniť právo na úhradu nájomného v splátkach na ekvivalentné obdobie v budúcnosti. Ani v tomto prípade nesmie prenajímateľ alebo jeho právny nástupca počas plnenia splátok jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1.2.2020.

Podľa vyššie uvedeného sa primerane postupuje aj pri podnájomnom vzťahu.

 

Veríme, že tieto informácie sú pre Vás užitočné. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

 

Zuzana Judiaková

 

[1] zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

[2] fyzickej osobe – podnikateľovi/nepodnikateľovi, právnickej osobe – podnikateľovi/nepodnikateľovi

[3] §23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

[4] § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[5] V prípade nemožnosti oddelenia týchto plnení od výšky nájomného sa má za to, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % zo sumy nájomného. O predmetnú sumu sa nájomné poníži. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

[6] počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19