V nadväznosti na komplexný balík finančnej pomoci v rámci projektu, ktorý spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Vám nižšie poskytujeme detaily k jednotlivým opatreniam, v rámci ktorých si môžu zamestnanci, podnikatelia aj živnostníci požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti.

Žiadosti za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020, za mesiac apríl 2020 to bude možné až od 16.05.2020, pretože na tento účel budú zverejnené nové výkazy.

 

Aktuálna schéma balíka prvej pomoci:

1. OPATRENIE č. 1 – zamestnávatelia povinne zatvorení na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“)

 • Oprávnený žiadateľ: zamestnávateľ, vrátane SZČO (ktorá je zamestnávateľom), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie/stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia ÚVZ.

Žiadateľom môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

 • Cieľová skupina: zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO (ktorá je zamestnávateľom), nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Platí to len na zamestnanca s dňom nástupu do práce najneskôr 01.03.2020.

 • Výška príspevku: náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac však vo výške 1 100,- EUR.
 • Oprávnené výdavky: Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,- EUR.

Zamestnávateľovi, ktorý vypláca náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii vyplatí príspevok vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100,- EUR.

Za prvý mesiac zamestnávateľ, resp. SZČO, podávajú žiadosť (Príloha č. 1) a Výkaz pre priznanie príspevku (Príloha č. 2). Následne sa príspevok za ďalšie mesiace bude poskytovať už len na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku, ktorý je zároveň žiadosťou o úhradu príspevku (bez žiadosti).

Pozor! Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, po ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (napr. PN, OČR).

 

2. Opatrenie č. 2 – SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila samostatnú zárobkovú činnosť na základe opatrenia ÚVZ alebo ktorej poklesli tržby

 • Oprávnený žiadateľ: SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe opatrenia ÚVZ alebo SZČO, ktorej poklesli tržby.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

 • Oprávnené výdavky: príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO v nadväznosti na pokles tržieb, a to nasledovne a najviac vo výške:

Pokles tržieb marec 2020

Príspevok marec 2020

Pokles tržieb apríl 2020 / máj 2020

Príspevok apríl 2020 / máj 2020

     menej ako 10 %

 0 EUR

     menej ako 20 %

   0 EUR

     10 % – 19,99 %

90 EUR

     20 % – 39,99 %

180 EUR

     20 % – 29,99 %

150 EUR

     40 % – 59,99 %

300 EUR

     30 % – 39,99%

210 EUR

     60 % – 79,99 %

420 EUR

     40 % a viac %

270 EUR

     80 % a viac %

540 EUR


Žiadateľ si musí zvoliť jednu z 3 alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb:

 • porovnanie tržby za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roku (napr. obdobie marec 2020 – predchádzajúce obdobie marec 2019)
 • porovnanie priemeru tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – platí iba pre tých, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť po celý rok 2019
 • porovnanie tržby za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – platí iba pre tých, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr ku dňu 01.02.2020.

Za prvý mesiac žiadateľ podáva žiadosť (Príloha č. 3) a Výkaz pre priznanie príspevku (Príloha č. 4). Následne sa príspevok za ďalšie mesiace bude poskytovať na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku, ktorý je zároveň žiadosťou o jeho úhradu.

 

3. Opatrenie č. 3 – podpora zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi) zasiahnutých mimoriadnou situáciou

Opatrenie má 2 alternatívy, pričom zamestnávateľ si môže vybrať len jednu na celé obdobie poskytovania príspevku:

 1. tzv. „kurzarbeit“ – náhrada mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,- EUR
 2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa.

 

Ad.a) Pri prvej alternatíve zamestnávateľ nemusí preukazovať pokles tržieb, stačí, ak poslal zamestnancov na prekážky na strane zamestnávateľa a vypláca im náhradu mzdy. Tento príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, za ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo si čerpajú dovolenku.

Ad.b) Pri druhej alternatíve zamestnávateľ preukazuje pokles tržieb a podľa výšky poklesu si môže čerpať príspevok na zamestnanca nasledovne:

Pokles tržieb marec 2020

Príspevok marec 2020

Pokles tržieb apríl 2020 / máj 2020

Príspevok apríl 2020 / máj 2020

    menej ako 10 %

 0 EUR

     menej ako 20 %

   0 EUR

    10 % – 19,99 %

90 EUR

     20 % – 39,99 %

180 EUR

    20 % – 29,99 %

150 EUR

     40 % – 59,99 %

300 EUR

    30 % – 39,99%

210 EUR

     60 % – 79,99 %

420 EUR

    40 % a viac %

270 EUR

     80 % a viac %

540 EUR


Pri výpočte poklesu tržieb dáva štát zamestnávateľom na výber 3 spôsoby:

 • porovnanie tržby za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roku (napr. obdobie marec 2020 – predchádzajúce obdobie marec 2019)
 • porovnanie priemeru tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – platí iba pre tých, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť po celý rok 2019
 • porovnanie tržby za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – platí iba pre tých, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr ku dňu 1.2.2020.

 

 • Cieľová skupina: Za zamestnanca sa na účel alternatívy b) považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ale aj zamestnanec, ktorému nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Pozor, podmienkou pre poskytnutie tohto príspevku je, že zamestnanec nemôže mať viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca (teda PN, OČR, a pod.) alebo že za toto obdobie nečerpá dovolenku.
 • Oprávnené výdavky: Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,- EUR.

Zamestnávateľovi, ktorý vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 880,- EUR.

Za prvý mesiac podáva zamestnávateľ žiadosť a výkaz pre priznanie príspevku ako prílohu k žiadosti (Príloha č. 6A/6B). Nakoľko je možné vybrať si len jednu z 2 alternatív (t.j. „kurzarbeit“ alebo paušálny príspevok), príspevok za ďalšie mesiace sa následne bude poskytovať už len na základe predloženého výkazu pre priznanie príspevku (bez žiadosti), ktorý je zároveň žiadosťou o úhradu príspevku.

 

4. Opatrenie č. 4 – podpora pre SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem

 • Oprávnený žiadateľ: SZČO, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem a ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie.

Za príjem sa na tento účel považuje aj starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

Za SZČO sa v tejto kategórii považuje aj fyzická osoba, ktorá je

 • jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), a to podľa podmienok definovaných v podmienkach pre získanie príspevku na: https://www.pomahameludom.sk/,
 • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom,
 • nie je spoločníkom v inej s.r.o.

Žiadateľmi môžu byť len vybrané skupiny SZČO, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

 • Oprávnené výdavky: mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105,- EUR za mesiac marec 2020 a vo výške 210,- EUR za mesiac apríl a máj 2020.

 

5. Opatrenie č. 5 – humanitárna pomoc pre občanov, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu

 • Oprávnený žiadateľ: Fyzická osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (t.j. 12.03.2020) a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.

Žiadateľ nemôže byť poberateľom pomoci zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci (napr. starobného/predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia) a príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo príspevku na opatrovanie.

 • Oprávnené výdavky: paušálna suma 105,- EUR za mesiac marec 2020 a 210,- EUR za apríl až do skončenia krízovej situácie, ak sa sociálno-ekonomická situácia žiadateľovi nezmení.

Dotácia sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky, a to aj vtedy, ak sú splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní (v mesiaci marec 2020 desať kalendárnych dní).

Žiadosť za mesiac marec 2020 (ak boli splnené podmienky na poskytnutie dotácie od 12.03.2020, resp. neskôr, ale plnenie podmienok trvalo minimálne 10 kalendárnych dní) a apríl (ak podmienky boli splnené od 01.04.2020, resp. neskôr, ale minimálne 15 kalendárnych dní) je potrebné predložiť do 15.05.2020.

 

SPOLOČNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA PRÍSPEVKOV PODĽA OPATRENÍ č. 1 až 5:

Základnou podmienkou pre poskytnutie príspevkov je udržanie pracovných miest dotknutých zamestnancov aj po skončení mimoriadnej situácie, a to najmenej dva (2) mesiace po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok. Udržanie pracovného miesta znamená, že zamestnávateľ neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou pre nadbytočnosť alebo zrušenie zamestnávateľa (organizačné zmeny). Záväzok udržať pracovné miesta v uvedenom rozsahu musí byť súčasťou čestného vyhlásenia.

Ďalšie podmienky zamestnávateľ, resp. SZČO alebo občania, preukazujú formou čestného vyhlásenia, ktoré tvorí povinnú prílohu k žiadosti o príspevok. Detailný popis týchto podmienok sa nachádza na stránke https://www.pomahameludom.sk/.

Oprávneným úradom na poskytovanie príspevku je miestne príslušný úrad práce, v  ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta, alebo iný úrad práce určený ústredím, prípadne v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. V prípade príspevku podľa opatrenia č. 5 sa žiadosti podávajú priamo na adresu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor rozpočtu a financovania v Bratislave.

 

SPRÁVNOSŤ A PRAVDIVOSŤ ÚDAJOV A TRESTY

Skutočnosti, ktoré žiadateľ uvedie v čestnom vyhlásení, môžu byť predmetom následných kontrol. Stále však nie je zrejmé, akým spôsobom budú kontroly do budúcnosti vykonávané.

Potvrdením správnosti údajov uvedených v žiadosti si je žiadateľ vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona).

V rámci už uzatvorených a zverejnených dohôd o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ sa okrem toho uvádza, že v prípade neudržania pracovného miesta (považuje sa za to skončenie pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého je poskytovaný príspevok výpoveďou alebo dohodou o skončení pracovného pomeru z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce) je zamestnávateľ povinný vrátiť celý poskytnutý príspevok na tohto zamestnanca do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy zo strany úradu.

Veríme, že tieto informácie sú pre Vás užitočné. Situáciu aj naďalej podrobne sledujeme a informácie pravidelne aktualizujeme. Ak potrebujete podrobnejšie informácie k jednotlivým opatreniam, neváhajte nás kontaktovať.

 

Dajana Csongrádyová