Nepriaznivá situácia v súvislosti s koronavírusom pokračuje a zamestnávatelia čelia doposiaľ nevídanej situácii. Momentálne sa problematika zatvárania prevádzok a pracovísk dotýka už väčšiny zamestnávateľov a my neustále pracujeme na tom, aby sme Vám v tejto ťažkej situácii pomohli a informovali Vás o aktuálnom vývoji opatrení, ktoré ovplyvňujú aj pracovnoprávne vzťahy.

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo návrh opatrení zameraných na ekonomickú pomoc v súvislosti so šírením koronavírusu, ktorý bol vládou SR dňa 18.3.2020 vzatý na vedomie. Cieľom navrhovaných opatrení je podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, ako aj zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia.

 

Okamžite realizované opatrenia, ktoré sa majú týkať zamestnávateľov aj zamestnancov:

 • odklad povinnosti podať riadne daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby do 30.6.2020 na základe oznámenia daňového subjektu, a to aj v prípade ak bolo daňové priznanie podané v riadnom termíne,
 • odklad povinnosti zaplatiť daň všetkými daňovníkmi do 30.6.2020 a zároveň oslobodiť podanie žiadosti o povolenie odkladu platenia úhrady dane od správnych poplatkov,
 • odklad podania daňového priznania DPH a lehoty na zaplatenie DPH na základe oznámenia daňového subjektu,
 • odklad úhrady všetkých povinných platieb sociálnych a zdravotných odvodov za obdobie od marca 2020 do júna 2020 pre právnické osoby a SZČO. Výška dočasne odložených platieb bude následne rozpočítaná do nasledujúcich 18 mesiacov – od júla 2020 najneskôr do decembra 2021,
 • úplné oslobodenie miezd zamestnancov od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu u tých zamestnávateľov, ktorí nemôžu prideľovať zamestnancom prácu z dôvodu dodržiavania príkazu zatvorenia prevádzky z dôvodu preventívnych karanténnych opatrení alebo poklesu objednávok v priamej súvislosti s nimi.

 

Opatrenia vyžadujúce legislatívnu úpravu:

 • zmena v podmienkach OČR – navrhuje sa, aby jeden z rodičov zostal s dieťaťom doma na špeciálnej PN a dostával 80 % svojho priemerného platu s tým, že od prvého dňa platí PN Sociálna poisťovňa. Ak má dieťa iba 1 rodiča (alebo obaja rodičia sú zdravotníci, či zamestnanci, ktorí nemôžu opustiť pracovné miesto), štát pridelí mesačný peňažný voucher na opatrovateľské služby, ktorý je možné uplatniť výlučne na tento účel,
 • zavedenie tzv. „karanténnej práceneschopnosti” – nárok na nemocenské v prípade nariadeného karanténneho opatrenia vyplácaný už od 1. dňa dočasnej PN Sociálnou poisťovňou,
 • zjednodušenie podmienok poskytovania a parametre príspevku na udržanie pracovného miesta.

 

Opatrenia zamerané na prevenciu a systém postupov pre podniky/zamestnávateľov:

 • na webových kontaktných miestach pre podnikateľov vytvoriť rozcestník s odkazmi a dokumentmi, ktoré budú podniky informovať ako majú postupovať vo výrobných procesoch v súvislosti s nariadeniami krízového štábu a šírením koronavírusu, vrátane manuálov,
 • v podnikoch majúcich strategický význam pre chod a zásobovanie štátu zabezpečiť urýchlené testovanie zamestnancov na koronavírus tak, aby karanténne opatrenia nespôsobili nadmerný výpadok pracovnej sily, kolaps zamestnávateľa a ohrozenie zásobovania či výrobného procesu u zamestnávateľa so strategickým významom,
 • vytvoriť databázu osôb s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a podozrením na koronavírus, ktorá má byť sprístupnená aj strategickým zamestnávateľom,
 • pripraviť automatizovaný CHATBOT (počítačový program) k všetkým opatreniam pre podnikateľov a uviesť ho na relevantných web stránkach.

 

Osud  týchto opatrení, ako aj ich možné zavedenie do praxe v  budúcnosti podrobne sledujeme a akýkoľvek posun Vám budeme okamžite komunikovať.

Ako zaujímavosť ešte na záver uvádzame, že ak máte zamestnanca, ktorý má podozrenie na koronavírus (bez ohľadu na to, či sa vrátil z rizikovej oblasti alebo má príznaky ochorenia), tento Vám ako zamestnávateľovi nemusí predkladať potvrdenie o PN, pretože to za neho urobí Sociálna poisťovňa. Stále však platí, že o PN Vás musí informovať sám zamestnanec.

Dopady tejto mimoriadnej situácie na zamestnávateľov nepretržite monitorujeme, preto zostaňte s nami, prípadne sa na nás neváhajte obrátiť s akoukoľvek otázkou.

 

Dajana Csongrádyová