30.3.2022 nadobudol účinnosť zákon, tzv. „lex Ukrajina“[1], ktorým sa prijali alebo upresnili určité opatrenia, ktoré majú trvať počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na Ukrajine (ďalej len „Mimoriadna situácia“). Nižšie Vám prinášame sumár najdôležitejších opatrení:

 

Zamestnanie a preukázanie bezúhonnosti na účely zamestnania

Osoby ktorým bolo udelené dočasné útočisko, azyl alebo doplnková ochrana, sa môžu na území SR zamestnať bez potreby ďalších povolení na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 

Pri niektorých povolaniach je potrebné preukázať bezúhonnosť (tj. neexistenciu záznamu v trestnom registri) ešte pred uzatvorením pracovného pomeru (napr. v prípade pedagogických zamestnancov). Nakoľko ukrajinskí občania majú aktuálne znemožnené takýto doklad získať, môžu preukázať svoju bezúhonnosť čestným vyhlásením a psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti nie starším ako 1 rok. Takéto čestné vyhlásenie bude potrebné po uplynutí 2 mesiacov od odvolania Mimoriadnej situácie nahradiť výpisom z registra trestov Ukrajiny, ak pracovný pomer bude naďalej trvať.

 

Zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajína

Platnosť dokladov[2], na základe ktorých zamestnávatelia na území SR zamestnávajú občanov tretích krajín, a ktorých platnosť by počas obdobia Mimoriadnej situácie uplynula, sa predlžuje na obdobie 2 mesiacov odo dňa odvolania Mimoriadnej situácie. Uvedená úprava sa nevzťahuje na sezónne zamestnávanie, ktoré je v súlade s právom EÚ limitované trvaním max. 180 dní. Uvedenou úpravou sa umožní štátnym príslušníkom tretích krajín zostať pracovať na území SR a odbremeniť touto agendou Úrady práce, ktoré sú v období Mimoriadnej situácie poverené vedením ostatnej agendy. 

 

Zdravotnícki pracovníci

Vzhľadom na aktuálne vysoký počet utečencov a s tým súvisiacej potreby zabezpečiť zdravotnú starostlivosť sa zjednodušuje prístup k výkonu zdravotníckeho povolania. Zdravotník, ktorý získal vzdelanie mimo Európskej únie a má uznaný len doklad o vzdelaní, avšak úspešne neabsolvoval potrebné skúšky (atestáciu), a teda finálne nemá uznanú odbornú kvalifikáciu, môže na našom území pomáhať pri starostlivosti o pacienta prostredníctvom dočasnej odbornej stáže. Možnosť vykonávať dočasnú odbornú stáž sa rozširuje na všetky zdravotnícke povolania v nemocniciach a ambulanciách.

 

Finančný príspevok na ubytovanie pre odídencov z ukrajiny

Vlastníci nehnuteľností, hotely a penzióny, ktoré bezodplatne poskytnú ubytovanie utečencom, môžu získať finančný príspevok od štátu. 

Vlastníci nehnuteľností získajú príspevok od štátu prostredníctvom obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obci musia predložiť (i) Zmluvu o bezplatnom poskytnutí ubytovania utečencom, a (ii) výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo utečencom poskytnuté ubytovanie. Výkaz je potrebne doručiť obci do 5. pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca,  v ktorom poskytli ubytovanie. Obec následne pošle prehľad uplatnených nárok Ministerstvu vnútra SR (MV SR). Vzory dokumentov sú na stiahnutie na stránke MV SR. Zmluvu je možné stiahnuť aj na tomto odkaze.

Hotely a penzióny získajú finančný príspevok prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, s ktorým podpíšu rámcovú zmluvu, vzor ktorej bude zverejnený na stránke ministerstva.

Presnú výšku finančného príspevku pre vlastníkov nehnuteľností určila vláda nariadením: 7 Eur/ noc ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila 15 rokov, a 3,50 Eur/ noc ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov. Zároveň boli stanovené maximálne výšky príspevkov, ktoré sa odvíjajú od počtu poskytovaných miestností bez ohľadu na počet ubytovaných osôb: 1 obytná miestnosť - 500 Eur, 2 obytné miestnosti - 750 Eur, 3 obytné miestnosti - 1 000 Eur, a 4 obytné miestnosti - 1 250 Eur.

Výška príspevkov pre hotely a penzióny je: 7,70 Eur/ noc ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila 15 rokov, a 3,85 Eur/ noc ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov.

 

Zdravotná starostlivosť

Všetkým osobám, ktoré majú bydlisko na Ukrajine a vstúpia na územie SR v súvislosti s ozbrojeným konfliktom, bude poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť až do dňa, kedy požiadajú o poskytnutie dočasného útočiska, doplnkovej ochrany alebo udelenie azylu, maximálne však počas 30 dní odo dňa vstupu na územie SR.

Ide o takú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytuje pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo niektorú zo základných životných funkcií osoby. Patrí sem aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode, vyšetrenie osoby ktorá môže šíriť život ohrozujúcu nákazu, jej diagnóza a liečba.  

Zároveň osoby, ktorým bolo udelené dočasné útočisko, majú na území SR automaticky nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť počas obdobia dočasného útočiska. Osoby, ktorým bol udelený azyl alebo doplnková ochrana, majú nárok na štandardnú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú z verejného zdravotného poistenia.  

 

Bankový účet pre osoby s dočasným útočiskom

Osoba so štatútom dočasného útočiska je oprávnená preukázať svoju totožnosť pri otváraní bankového účtu dokladom o udelení alebo predlžení tolerovaného pobytu na území SR (tolerovaný pobyt sa fyzickým osobám udeľuje súčasne s poskytnutím dočasného útočiska), spolu s iným platným dokladom umožňujúcim zistenie podoby tváre a základných osobných údajov.

 

Ďalšie praktické informácie v súvislosti so vstupom a pobytom na území SR

 

Podmienky vstupu na územie SR

Občania Ukrajiny, ktorí sú držiteľmi platných biometrických pasov[3], môžu na územie SR vstúpiť v rámci bezvízového styku a zdržiavať sa na území SR maximálne 90 dní v rámci obdobia 180 dní. 

Podľa informácii MV SR je momentálne vstup na SR povolený všetkým osobám bez ohľadu na občianstvo, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom. Vstup na územie SR sa po individuálnom posúdení umožňuje aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad. Takýmto osobám sa odoberú biometrické odtlačky priamo na hraničnom priechode. 

Po príchode na územie SR je pre všetkých utečencov, ktorí nemajú zabezpečenú individuálnu dopravu a individuálne ubytovanie zaistená bezplatná doprava autobusmi do Veľkokapacitného centra v Michalovciach, kde je v prípade potreby možné krátkodobé ubytovanie. V tomto veľkokapacitnom centra je zabezpečená aj podpora s hľadaním dlhodobejšieho ubytovania, odvozu, zdravotnícka pomoc, psychologická pomoc, občerstvenie s poľnou kuchyňou a stany s humanitárnou pomocou.

 

Hlásenie pobytu

Osoby, ktoré po vstupe na územie SR zostávajú na území SR, sú povinné hlásiť začiatok svojho pobytu do 3 pracovných dní od vstupu. Formuláre na stiahnutie vo viacerých jazykových verziách sú uvedené na stránke MV SR.

Vyplnený formulár je potrebné (i) podať osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície SR, alebo (ii) poslať poštou (odporúča sa vo forme doporučeného listu). Príslušným oddelením cudzineckej polície sa rozumie oddelenie podľa miesta, kde sa konkrétny príslušník Ukrajiny zdržiava. Adresy jednotlivých oddelení sú uvedené na stránke MV SR.

Následne môžu osoby požiadať o poskytnutie:

(i) dočasného útočiska,

(ii) medzinárodnú ochranu (azyl, doplnková ochrana), alebo

(iii) prechodného alebo trvalého pobytu na území SR. 

 

Dočasné útočisko

Novelou zákona o azyle sa vytvoril nový inštitút tzv. „dočasného útočiska“ pre cudzincov, ktorí prichádzajú na naše územie z dôvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Dočasné útočisko bude zatiaľ poskytované do 4. marca 2023. Momentálne ide o najviac využívaný inštitút pre utečencov z Ukrajiny. 

O dočasné útočisko môžu požiadať (i) občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, (ii) osoby, ktoré mali na Ukrajine medzinárodnú alebo rovnocennú vnútroštátnu ochranu a ich rodinní príslušníci a (iii) cudzinci, ktorí nemajú občianstvo Ukrajiny ale majú na Ukrajine trvalý pobyt a nemôžu sa vrátiť za bezpečných a stabilných podmienok do svojej krajiny pôvodu, pokiaľ bývali na Ukrajine pred 24. februárom 2022.

Za rodinných príslušníkov sa považujú: (i) manžel, (ii) maloleté dieťa danej osoby alebo jej manžela, (iii) rodič maloletého dieťaťa (iba v prípade dieťaťa, ktoré je občanom Ukrajiny), (iv) iný blízky príbuzný, ktorý žil v spoločnej domácnosti s vyššie uvedenou osobou a bol na svojho príbuzného úplne alebo čiastočne odkázaný. 

 

Žiadosť o dočasné útočisko

Žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska je možné podať (i) na oddelení cudzineckej polície príslušnom podľa miesta, kde sa konkrétny príslušník Ukrajiny zdržiava, alebo (ii) vo veľkokapacitných centrách zriadených MV SR. Žiadosť sa podáva osobne z dôvodu zosnímania biometrických údajov, preto sa vyžaduje osobná prítomnosť aj maloletých detí.

Štát zriadil veľkokapacitné centrá v týchto mestách:

 • Bratislava - Bottová 7, 811 09 Bratislava 
 • Nitra - Akademická 4, 949 01 Nitra - Chrenová 
 • Humenné - Chemlonská 7, 066 01 Humenné, 
 • Michalovce - Športová 31, 071 01 Michalovce - Stráňany,

 

Žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska sa odporúča vopred vyplniť online na tomto linku. Vyplnenie online formulára urýchľuje administratívne konanie, údaje o žiadateľovi už budú zaregistrované v systéme. 

Odporúča sa mať pri sebe nasledujúce doklady: 

 • platný cestovný doklad (ak ho osoba nemá, tak iný doklad totožnosti, vodičský preukaz alebo akýkoľvek iný doklad s fotografiou),
 • rodný list maloletých detí,
 • doklad o zabezpečení ubytovania na území SR (napr. čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu).

 

Ak má žiadateľ platný cestovný, identifikačný alebo iný doklad, dočasné útočisko mu bude poskytnuté okamžite. V opačnom prípade sa o žiadosti rozhodne v lehote 30 dní. 

Ak bude žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska vyhovené, bude konkrétnemu žiadateľovi vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“.

 

Zánik dočasného útočiska

Dočasné útočisko zaniká: 

 • uplynutím času určeného rozhodnutím vlády SR (predbežne do 04.03.2023),
 • smrťou odídenca,
 • ak odídenec požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany alebo sa mu na území SR udelil prechodný alebo trvalý pobyt,
 • písomným vyhlásením odídenca o vzdaní sa poskytovania dočasného útočiska,
 • ak odídencovi udelil azyl alebo poskytol doplnkovú ochranu z dôvodu vážneho bezprávia iný členský štát Európskej únie,
 • ak odídencovi udelil pobyt bez obmedzenia iný členský štát,
 • ak odídencovi poskytol dočasné útočisko iný štát, alebo
 • zrušením.

 

Dočasné útočisko sa zruší na základe nasledujúcich skutočností:

 • existuje dôvodné podozrenie, že sa odídenec dopustil konania podľa § 13 ods. 2 zákona o azyle[4],
 • sa odídencovi poskytlo dočasné útočisko len na základe nepravdivých alebo falšovaných údajov o jeho totožnosti, alebo
 • odídenca možno odôvodnene považovať za nebezpečného pre bezpečnosť SR,
 • odídenec bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť. 

 

Azyl a doplnková ochrana

Azyl a doplnkovú ochranu možno na území SR udeliť len z konkrétnych zákonných dôvodov, najmä z dôvodu individuálneho nebezpečenstva.

Azyl sa udeľuje, ak má osoba v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu, alebo je v krajine pôvodu prenasledovaná za uplatňovanie politických práv a slobôd. Udelením azylu osoba získava trvalý pobyt na území SR. Osoba s udeleným azylom má na území SR trvalý pobyt. Tejto osobe sa vydáva doklad o pobyte, v ktorom je uvedený názov „azylant“ s platnosťou na 10 rokov.

Doplnková ochrana sa poskytne osobe, ktorej bola zamietnutá žiadosť o udelenie azylu, avšak existujú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia. Doplnková ochrana sa poskytuje na dobu určitú, t.j. po dobu kým hrozba alebo vážne nebezpečenstvo v krajine pôvodu naďalej pretrváva (všeobecné nebezpečenstvo a pod.). Doplnková ochrana sa poskytuje na 1 rok s možnosťou predĺženia na ďalšie dva roky. Osobe je v SR udelený prechodný pobyt. Osoba, ktorej bola poskytnutá doplnková ochrana, má na území SR prechodný pobyt.

 

Zamestnanie na území SR

Po udelení dočasného útočiska sa osoby môžu zamestnať na území SR bez potreby ďalších povolení buď na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Nemôžu však podnikať. V prípade udelenia azylu alebo doplnkovej ochrany je možné vykonávať aj podnikanie (pri azyle ako slovenská osoba, pri doplnkovej ochrane za podmienok ako zahraničná osoba).

Zamestnávatelia, ktorí príjmu do pracovného pomeru osobu, ktorej bolo udelené dočasné útočisko, sú povinní do 7 pracovných dní odo dňa nástupu poslať na príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny podľa sídla konkrétneho zamestnávateľa Informačnú kartu pre štátnych príslušníkov tretích krajín, vzor ktorej je uvedený tu - informačná karta. V prípade zamestnania tohto štátneho príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ani povolenie na zamestnanie, ako je to u iných štátnych príslušníkov z tretích krajín. 

Zamestnávateľ je zároveň povinný prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne a odvádzať za zamestnanca poistné na sociálne poistenie.

 

Pomoc v hmotnej núdzi

Žiadateľ o dočasné útočisko a osoba s udeleným dočasným útočiskom na území SR môžu požiadať o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Žiadosť sa podáva osobne na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta kde sa konkrétny žiadateľ zdržiava. 

Dávka v hmotnej núdzi podľa § 10 ods. 2 zákona je od 01.01.2022 poskytovaná v sume:

 • 68,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 130,90 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 119,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 179 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 191,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 241,30 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi. 

 

Užitočné linky

Portál verejnej správy SR - informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre Ukrajincov

Kontakty na hraničné priechody

Zoznamy štátneho, hotelového i súkromného ubytovania

Pracovné pozície vhodné aj pre Ukrajincov

Pracovné pozície vhodné aj pre Ukrajincov - PROFESIA

Stránka ligy za ľudské práva

 


[1] Zákon č. 92/2022 Z.z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

[2]  (i) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, (ii) potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a (iii) povolenie na zamestnanie

[3] Biometrický pas je pas, ktorý používa biometriu na identifikáciu cestovateľa. V súčasnosti štandardizované biometrické údaje sú (i) digitálna mapa tváre, (ii) odtlačok prsta a (iii) snímka dúhovky. Tieto údaje sú uložené na malom počítačovom čipe uloženom v biometrickom pase.

[4]  (i) trestného činu proti mieru, vojnového trestného činu alebo trestného činu proti ľudskosti podľa medzinárodných dokumentov, (ii) závažného nepolitického trestného činu mimo územia SR predtým, ako požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany, alebo (iii) je vinný za činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov

 


Článok pripravili Viktória Poliaková a Dominika Schweighoferová
© PAUL Q LAW FIRM