Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky („Úrad“) vydal dňa 28.8.2020 nové opatrenie č. OLP/6911/2020 („Opatrenie“), ktoré sa adresne týka zamestnávateľov. Nakoľko aj v dôsledku dovolenkového obdobia a prirodzeného pohybu zamestnancov za hranice Slovenskej republiky stúpol počet pozitívne testovaných ľudí na nový koronavírus COVID-19, Úrad v nadväznosti na ďalšie svoje Opatrenie č. OLP/6850/2020 z toho istého dňa, zakotvil novú povinnosť pre prevádzkovateľov pracovísk a priestorov prevádzok, teda pre zamestnávateľov.

Opatrenie nadväzuje na vyššie spomínané Opatrenie Úradu č. OLP/6850/2020, ktoré sa týka prípadov osôb, ktoré sa vracajú z rizikových krajín (a na ktoré sa podľa tohto opatrenia vzťahuje povinnosť domácej izolácie) na Slovensko a následne nastupujú do práce.

S účinnosťou od 1.9.2020 sa v zmysle Opatrenia ukladá zamestnávateľom povinnosť požadovať od pracovníka (t.j. zamestnanca v pracovnoprávnom pomere, v štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom pomere – napr. SZČO) pri vstupe na pracovisko alebo do priestorov prevádzky:

  • preukázanie splnenia povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky (povinné testy na COVID-19, t.j. testy po návrate z rizikových krajín, sú zadarmo), ALEBO
  • potvrdenie o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky starším ako 10 dní.

V prípade, ak pracovník pri vstupe na pracovisko alebo do prevádzky zamestnávateľa nebude schopný jedno z vyššie uvedeného preukázať, zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a odoprieť tejto osobe vstup do priestorov pracoviska alebo prevádzky zamestnávateľa.

Úrad tiež určil, že zamestnávateľ nie je povinný požadovať preukázanie uvedených povinností od všetkých osôb, ale iba od tých, u ktorých má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla (povinnosť domácej izolácie). Za odôvodnené podozrenie považuje Opatrenie napr. nástup do zamestnania, dni pracovného voľna, služobnú cestu, a pod. Zamestnávateľ má tiež vyvinúť všetku náležitú snahu o zistenie skutočnosti, či pracovníkovi takáto povinnosť v zmysle týchto opatrení vznikla.

Opatrenie Úradu je teoreticky síce celkom jasné, avšak pre nás zostáva veľkým otáznikom to, ako bude v praxi zamestnávateľ napr. kontrolovať a zisťovať, kde sa zamestnanec pohyboval a ako odôvodni svoju „vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie“, že zamestnancovi vznikla povinnosť podrobiť sa izolácii.

Máme za to, že tento problém bude musieť zamestnávateľ s každým takýmto zamestnancom riešiť individuálne a že skutočné uplatňovanie novej povinnosti zamestnávateľov ukáže až prax.

Na záver je ešte potrebné upozorniť na to, že nerešpektovanie Opatrenia bude Úrad považovať za správny delikt, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške až do 20.000,- EUR.

Veríme, že tieto informácie sú pre Vás užitočné. Situáciu aj naďalej sledujeme a informácie pravidelne aktualizujeme. Ak potrebujete podrobnejšie informácie k novej povinnosti zamestnávateľov v zmysle Opatrenia, neváhajte nás kontaktovať.

 

Dajana Csongrádyová