V rámci boja proti vírusovému ochoreniu COVID-19 došlo dňa 23.3.2020 k vydaniu nových opatrení vlády SR. Prinášame Vám okruh tých, ktoré sa týkajú právnej ochrany na území SR v čase koronavírusu, pracovnoprávnej oblasti a oblasti ochrany osobných údajov.

 

Právna ochrana v čase koronavírusu

 

Na zasadnutí krízového štábu MS SR dňa 23.3.2020 sa uskutočnilo rokovanie o návrhu zákona  na prijatie niektorých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19.

Dňa 24.3.2020 vláda SR schválila návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 v justícii, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Návrh zákona“)[1]. Prinášame Vám súhrn ustanovení Návrhu zákona, ktoré sa dotýkajú viacerých právnych oblastí.

 

Spočívanie lehôt

V zmysle Návrhu zákona v čase odo dňa účinnosti predkladaného Návrhu zákona do 30.4.2020 neplynú premlčacie a prekluzívne lehoty v súkromnoprávnych vzťahoch. Uvedené sa vzťahuje aj na lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi a stranami konania. Pokiaľ ide o trestné konanie, obmedzenie plynutia lehôt platí len pre lehoty na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.

Návrh zákona zároveň upravuje, že v prípade, že vec neznesie odklad z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania, môže súd určiť, že takéto obmedzenie lehoty sa nepoužije a súčasne určí novú primeranú lehotu. Proti takémuto uzneseniu nebude možné podať opravný prostriedok.

Pokiaľ ide o premlčacie a prekluzívne lehoty, ktoré uplynuli po 12.3.2020 do dňa účinnosti Návrhu zákona, tieto sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti Návrhu zákona.

 

Verejnosť pojednávaní

Mimoriadna právna úprava sa dotkla aj vykonávania a verejnosti pojednávaní. Návrh zákona ustanovuje, že v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu sa jednak budú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu a zároveň bude ochrana zdravia dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia.

 

Návrh na vyhlásenie konkurzu

Návrh zákona upravuje lehotu, v ktorej je dlžník z dôvodu predĺženia povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu. Úprava sa týka predĺženia, ktoré nastalo v čase od 12.3.2020 do 30.4.2020 a lehota na podanie návrhu sa predlžuje na 60 dní.

 

Rozhodovanie per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva

Návrh zákona sa dotkol aj úpravy hlasovania kolektívnych orgánov právnických osôb založených podľa občianskeho a obchodného práva. Kolektívne orgány môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

 

Dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby

V zmysle Návrhu zákona nemožno v čase do 30. apríla 2020 pristúpiť k výkonu záložného práva a dražobník, súdny exekútor a správca sú povinní upustiť od vykonania dražby. Následkom porušenia týchto ustanovení je, že úkony smerujúce k výkonu záložného práva v čase odo dňa účinnosti Návrhu zákona do 30.4.2020 sú neúčinné a dražba vykonávaná v čase odo dňa účinnosti Návrhu zákona do 30.4.2020 je neplatná.

 

Verejné obstarávanie

Návrh zákona stanovil obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti.

 

Opatrenia týkajúce sa pracovnoprávnej oblasti

 

Napriek mnohým návrhom z dielne poslancov NR SR, ktoré by mohli zaviesť očakávané a potrebné opatrenia v prospech zamestnávateľov, zatiaľ nedošlo k schváleniu konkrétnych opatrení, ktoré pomôžu slovenským zamestnávateľom zmierniť dôsledky epidémie COVID-19 a tým zabrániť nutnosti siahnuť po znižovaní stavu zamestnancov.

Jedným z opatrení je príkaz nosenia rúška mimo bydliska. To znamená, že všetci zamestnanci, ktorí aj počas tohto obdobia dochádzajú na pracovisko, budú musieť mať po vydaní príkazu Úradu verejného zdravotníctva SR k dispozícii rúška. Je zrejmé, že zamestnávateľ je ten, ktorý je povinný zabezpečiť zamestnancom, ktorí podľa náplne svojej práce môžu prísť do kontaktu s osobami infikovanými koronavírusom, potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. rúška, respirátory) a ďalšie ochranné pomôcky (najmä dezinfekčné mydlá).

Ďalším opatrením, ktoré sa nepochybne dotkne zamestnávateľov, je zatvorenie predajní potravín, lekární, trafík či predajní krmiva pre zvieratá v nedeľu, nakoľko tento deň bude sanitárnym dňom. Zavedie sa aj meranie teploty na čele zamestnancov pred vstupom do  fabrík alebo nemocníc.

Posledným opatrením týkajúcim sa zamestnávateľov bude zmena pri výkone povinných pracovných zdravotných prehliadok, kde pravdepodobne dôjde k dočasnému upusteniu od ich výkonu. Táto zmena si však vyžaduje legislatívne úpravy a preto jej zavedenie potrvá určitý čas.

Všetky zmeny v tejto oblasti aj naďalej nepretržite sledujeme, aby sme Vám priniesli najnovšie správy včas.

 

Zmeny v oblasti ochrany osobných údajov

 

Návrh zákona okrem vyššie uvedených zmien navrhuje aj doplnenie ods. 18 do § 63 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“), v nasledovnom znení „údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b)[2] až d)[3] možno v čase mimoriadnej situácie[4] alebo núdzového stavu[5] v zdravotníctve sprístupňovať Úradu verejného zdravotníctva[6] na účel ich zberu, spracovávania a uchovávania v rozsahu potrebnom na identifikáciu fyzických osôb v záujme ochrany života a zdravia, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie[7] alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Údaje podľa predchádzajúcej vety môže Úrad verejného zdravotníctva zbierať, spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu najdlhšie však do 31. decembra 2020.“

 

Návrh zákona teda zavádza:

  • Zber, spracovanie a uchovávanie údajov Úradom verejného zdravotníctva SR, a to na účely ochrany života a zdravia, t.j. bez súhlasu dotknutých osôb.
  • Údaje bude možné spracúvať a zbierať len počas pandémie, najneskôr do 31.12.2020.
  • Zozbierané údaje majú pomôcť vytvoriť mapu infikovaných osôb.
  • Predmetom spracúvania podľa Návrhu zákona nemajú byť len medializované lokalizačné údaje, ale aj tzv. metadáta (viď. poznámka 2 pod čiarou). Uvedené bude predmetom diskusie v rámci skráteného legislatívneho procesu s NR SR.
  • Údaje nebudú k dispozícii verejnosti, ani iným štátnym orgánom okrem Úradu verejného zdravotníctva SR.
  • Technické riešenie bude predstavené po schválení Návrhu zákona. Predpokladá sa, že v rámci tohto riešenia sa budú nakazeným osobám zasielať SMS správy s informáciami.

 

V tejto súvislosti je vhodné doplniť, že už dňa 20.3.2020 Európsky výbor na ochranu údajov (EDPB)[8] uviedol, že európske pravidlá ochrany údajov nebránia opatreniam prijatým v boji proti pandémii Covid-19. Je v záujme ľudstva obmedziť šírenie chorôb a používať moderné techniky v boji proti pohromám postihujúcim veľké časti sveta. Zároveň EDPB upozornil, že akékoľvek opatrenie prijaté v tejto súvislosti musí rešpektovať všeobecné právne zásady a nesmie byť nezvratné. Ohľadom možného spracúvania lokalizačných dát z mobilných telefónov EDPB uviedol, že ak nie je možné spracúvať iba anonymné údaje, ePrivacy smernica umožňuje členským štátom zaviesť legislatívne opatrenia na ochranu verejnej bezpečnosti (článok 15).

 

Všetky zmeny pre Vás aj naďalej sledujeme a budeme Vás o nich informovať.

 

Zuzana Judiaková, Dajana Csongrádyová, Zuzana Krajčovičová

 

[1] V rámci skráteného legislatívneho konania návrh zákona dňa 24.3.2020 prešiel v NR SR 1.čítaním. V 2. čítaní by mal byť prerokovaný dňa 25.3.2020 o 11.00 (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/schodza&ID=397#current ). Následne bude Návrh zákona predložený na podpis prezidentke SR.

[2] Predmetom telekomunikačného tajomstva sú súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v telefónnom zozname.

[3] Predmetom telekomunikačného tajomstva sú lokalizačné údaje.

[4] § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

[5] Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

[6] § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[7] § 2 ods. 1 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov