Od 8. novembra 2017 je účinná novela Obchodného zákonníka, ktorá, okrem iného, zaviedla zmeny v oblasti zlúčení spoločností. Účelom tejto novely je zvýšenie ochrany veriteľov prostredníctvom zavedenia nových pravidiel pre zlúčenia.

V skratke možno zmeny zavedené novelou zhrnúť nasledovne:

  • Zlúčenie môžu uskutočniť len finančne zdravé spoločnosti. Z tohto dôvodu musia byť ku dňu účinnosti zlúčenia splnené nasledovné požiadavky: (i) hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nesmie presahovať hodnotu jej majetku, (ii) nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii, (iii) voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu (ibaže bol udelený súhlas správcu so zlúčením) ani účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, (iv) voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nemôže viesť konanie o ich zrušení. 
  • Ak nie sú splnené podmienky vyššie, všetci členovia orgánov spoločnosti majú povinnosť zdržať sa úkonov smerujúcich k zlúčeniu spoločností. V opačnom prípade zodpovedajú veriteľom za spôsobenú škodu.
  • Dotknuté spoločnosti majú povinnosť zabezpečiť vyhotovenie správy audítora, ktorá osvedčí, že k rozhodnému dňu bude majetok nástupníckej spoločnosti vyšší ako hodnota jej záväzkov. Ak zanikajúca spoločnosť nemá účtovnú závierku overenú audítorom, súčasťou správy musí byť osvedčenie audítora o pohľadávkach a záväzkov tejto spoločnosti. Správu audítora je potrebné priložiť k návrhu na zápis zlúčenia do obchodného registra.
  • Z pohľadu účtovníctva môže byť rozhodný deň stanovený spätne najskôr k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení alebo návrh projektu rozdelenia. Pravidlo, že rozhodný deň nesmie nastať neskôr ako v deň zápisu zlúčenia zostalo zachované.
  • Dotknuté spoločnosti sú povinné doručiť správcovi dane (daňový úrad, colný úrad) oznámenie o tom, že bol vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení/splynutí/projektu rozdelenia, a to najneskôr 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o schválení tejto zmluvy. Ak sú obchodné podiely alebo akcie dotknutých spoločností zaťažené záložným právom, v rovnakej lehote musí byť obdobné oznámenie doručené aj záložnému veriteľovi.
  • Návrh na zápis zlúčenia do obchodného registra musí byť podaný najneskôr do 30 dní od schválenia zmluvy o zlúčení.

V skratke možno zmeny zavedené novelou zhrnúť nasledovne:

Pôvodný návrh zákona predpokladal účinnosť týchto zmien od 1. januára 2018 avšak v rámci legislatívneho procesu v NR SR došlo k úprave účinnosti časti zmien týkajúcich sa zlúčení ku  dňu vyhlásenia zákona v zbierke zákonov, tj. od 8. novembra 2017. Výnimku tvoria zlúčenia spoločností, pri ktorých boli príslušné návrhy zmlúv schválené orgánmi spoločností pred 8. novembrom 2017. U týchto spoločností sa budú uplatňovať doterajšie predpisy, za podmienky, že návrh  do obchodného registra bude podaný najneskôr do 90 dní.

Boris Brhlovič, Dominika Schweighoferová