1. NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

 

Národná rada SR schválila dňa 2.4.2020 novelu Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť dňa 4.4.2020 a prináša niekoľko zmien v súvislosti s koronavírusom. Tieto zmeny a odchýlky platia len v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch (2) mesiacov po ich odvolaní.

 

 • Možnosť zamestnávateľa prikázať prácu z domu (home-office) a právo zamestnanca na výkon práce z domu

Počas účinnosti opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení nariadených príslušnými orgánmi je zamestnávateľ oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to jeho dohodnutý druh práce umožňuje. Doteraz si príležitostný home-office vyžadoval buď dohodu so zamestnancom, prípadne bol poskytovaný v rámci systému benefitov od zamestnávateľa. Po novom zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi home-office aj vtedy, ak to zamestnanec odmieta.

Zároveň novela Zákonníka práce poskytuje zamestnancovi právo na vykonávanie práce z domu v prípade, ak to jeho dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré takúto formu práce neumožňujú.

 • Skrátenie lehoty na oznámenie rozvrhu pracovných zmien

Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ po novom povinný oznámiť zamestnancovi najmenej dva (2) dni vopred a s platnosťou najmenej na (1) týždeň s tým, že zákon ponecháva možnosť dohodnúť sa so zamestnancom aj na kratšej dobe. Pred účinnosťou tejto novely bol zamestnávateľ povinný dodržať lehotu na oznámenie rozvrhu pracovných zmien až (1) týždeň vopred.

 • Skrátenie lehoty na určenie čerpania dovolenky

Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky najmenej sedem (7) dní vopred (oproti pôvodnej 14-dňovej lehote), a ak ide o nevyčerpanú dovolenku z minulého roka, najmenej dva (2) dni vopred. Aj v tomto prípade je toto obdobie možné skrátiť so súhlasom zamestnanca.

 • Zvýšená ochrana zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci pre dôležitú osobnú prekážku v práci, ktorou je karanténa alebo izolácia. Zamestnancovi za tento čas nepatrí náhrada mzdy.

Takýto zamestnanec, ktorý je v karanténe, prípadne sa stará o dieťa aj napríklad z dôvodu uzatvorenia predškolských a školských zariadení, sa posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného. Táto skutočnosť predstavuje pre zamestnanca zvýšenú ochranu, nakoľko sa na neho vzťahuje zákaz výpovede, a teda zamestnávateľ ho nesmie počas trvania dočasnej práceneschopnosti prepustiť.

 • Zmena vo výške náhrady mzdy zamestnancov, ktorí pracujú v zatvorenej prevádzke

Zatvorenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa z dôvodu rozhodnutia štátneho orgánu, resp. vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, znamená prekážku v práci na strane zamestnávateľa. V takomto prípade zamestnancovi, ktorý nemôže z týchto dôvodov pracovať, patrí náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného mesačného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy.

Do účinnosti tejto novely Zákonníka práce zamestnávateľ platil svojim zamestnancom na prekážkach v práci na jeho strane 100 % ich priemerných mesačných zárobkov, čo zamestnávateľov dostávalo to veľmi ťažkej finančnej situácie. Pre týchto zamestnávateľov štát následne pripravil možnosť podať žiadosť o príspevok na kompenzáciu miezd týchto zamestnancov, viac sa dočítate nižšie.

 

2. BALÍK PRVEJ POMOCI ZAMESTNÁVATEĽOM

 

Vláda SR dňa 31.3.2020 prijala balík tzv. prvej pomoci, ktorý má zmierniť negatívne dopady koronavírusu na zamestnávateľov a tiež prispieť k udržaniu pracovných miest zamestnancov. Je možné, že ak by k takýmto opatreniam nedošlo, mnoho zamestnávateľov by bolo nútených svojich zamestnancov prepustiť, nakoľko personálne náklady sú veľakrát jednou z najväčších položiek pre každého zamestnávateľa.

 

 • Zamestnávatelia a SZČO, ktorí povinne zatvorili prevádzky (opatrenie č. 1)

Zamestnávatelia a SZČO (ktorí sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky z dôvodu rozhodnutia príslušných orgánov (Úradu verejného zdravotníctva SR) zatvoriť, môžu požiadať o príspevok na mzdu jedného zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac však vo výške 1.100,- EUR na jedného zamestnanca.

Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa definovanej Zákonníkom práce (z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o zatvorení prevádzok). Inými slovami, tento príspevok nie je možné využiť, ak zamestnanci pracujú z domu (home-office), čerpajú si dovolenku, prípadne sú doma a poberajú príslušnú dávku od Sociálnej poisťovne (teda OČR, staranie sa o dieťa, a pod.).

Vláda SR zároveň určila aj maximálnu výšku príspevku pre jedného žiadateľa/zamestnávateľa, a to vo výške 800.000,- EUR na celé obdobie realizácie projektu.

Príslušným úradom na prijímanie žiadostí a tiež vyplácanie príspevkov je miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO (ktorý je zamestnávateľom) udrží pracovné miesta (prípadne sídlo zamestnávateľa, ak má zamestnávateľ viac prevádzok).

Úrady práce prijímajú nepodpísané elektronické žiadosti od pondelka 6.4.2020 od 12:00 hod. Kompletné informácie k podávaniu žiadostí a celému postupu sú dostupné na webových stránkach: www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk

 • Zamestnávatelia a SZČO, ktorí neboli povinní prevádzky zatvoriť, avšak v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie im poklesli tržby (opatrenie č. 2)

Zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí nemuseli povinne zatvoriť prevádzky alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia príslušných úradov, avšak tržby im poklesli najmenej o 20 %, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca. Výška príspevku sa určí v závislosti od poklesu tržieb, ktorý je odstupňovaný nasledovne:

 

Pokles tržieb marec 2020

Príspevok za marec 2020

Pokles tržieb marec apríl 2020 a ďalšie mesiace mimoriadnej situácie

Príspevok za apríl 2020 a ďalšie mesiace mimoriadnej situácie

     10 % – 19,99 %

90 €

     20 % – 39,99 %

180 €

     20 % – 29,99 %

150 €

     40 % – 59,99 %

300 €

     30 % – 39,99%

210 €

     60 % – 79,99 %

420 €

     40 % a viac %

270 €

     80 a viac %

   540 €

 

Každý zamestnávateľ je oprávnený zvoliť si jednu z alternatív na výpočet poklesu tržieb nasledovne:

 1. porovná si tržbu za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka 2019;
 2. porovná si priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť počas celého roka 2019;
 3. porovná si tržbu za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

 

Detaily poklesu tržieb je zamestnávateľ povinný zahrnúť do čestného vyhlásenia, ktorým bude preukazovať všetky podmienky na poskytnutie príspevku v rámci žiadosti o daný príspevok.

Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti na tento príspevok od stredy 8.4.2020 od 12:00 hod. na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Podrobné informácie a pokyny sú dostupné na webových stránkach: www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk.

 

Spoločné podmienky pre opatrenie č. 1 a opatrenie č. 2:

 

Základnou a cieľovou podmienkou pre poskytnutie príspevkov podľa opatrenia č. 1 a opatrenia č. 2 je udržanie pracovných miest dotknutých zamestnancov aj po skončení mimoriadnej situácie, a to najmenej dva (2) mesiace po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok. Udržanie pracovného miesta znamená, že zamestnávateľ neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou pre nadbytočnosť alebo zrušenie zamestnávateľa (organizačné zmeny). Záväzok udržať pracovné miesta v uvedenom rozsahu musí byť súčasťou čestného vyhlásenia.

Ďalšími podmienkami pre zamestnávateľa, resp. SZČO, ktoré sa preukazujú čestným vyhlásením sú:

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca
 2. predloženie údaju o stave zamestnancov k 31.3.2020
 3. vyhlásenie, že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO)
 4. splnenie odvodových povinností na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie
 5. neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch (2) rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 6. neexistencia splatných finančných záväzkov voči úradu práce
 7. vyhlásenie, že nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu a nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru
 8. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

 

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020.

 

Oprávnené obdobie

 

Príspevky podľa opatrenia č. 1 a opatrenia č. 2 sa poskytujú za obdobie od 12.3.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok zrušené.

 

Správnosť a pravdivosť údajov v čestnom vyhlásení

 

Všetky skutočnosti, ktoré zamestnávateľ preukazuje v žiadosti o príspevok čestným prehlásením, môžu byť predmetom následných kontrol. Momentálne však nie je zrejmé, akým spôsobom budú kontroly do budúcnosti vykonávané.

Jedinou informáciou je, že potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohe, zamestnávateľ vyhlasuje, že si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o uvedených skutočnostiach, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov v zmysle Trestného zákona (trestný čin podvodu, subvenčného podvodu, poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev).

 

Postup pri podávaní žiadosti podľa aktuálne dostupných informácií

 

Žiadosti sa podávajú prostredníctvom webových stránok www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk, kde je potrebné stiahnuť príslušné žiadosti, vrátane príloh.

Po vyplnení žiadosti a jej príloh je možné tieto nepodpísané žiadosti poslať na e-mail príslušného úradu práce; následne bude zamestnávateľovi doručený notifikačný email o odoslaní žiadosti. Ak zamestnávateľ má elektronický podpis, alternatívou je aj podanie cez www.eslovensko.sk.

Príslušný úrad práce žiadosť a výkaz spracuje, vyhotoví Dohodu o poskytnutí finančného príspevku, ktorú bude zasielať zamestnávateľom až od 14.4.2020, a to buď do elektronickej schránky zamestnávateľa na slovensko.sk, alebo poštou. Dohodu je potrebné podpísať a zaslať späť úradu opäť buď poštou, alebo elektronicky.

Podľa posledných vyjadrení Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny by úrady mali začať posielať peniaze na účty zamestnávateľov do 24 hodín od podpísania a doručenia dohody.

Minister verejnosť tiež informoval, že Vláda SR pripraví schému pomoci aj pre veľkých zamestnávateľov.

 

3. DANE, ÚČTOVNÍCTVO, PODPORA FINANCOVANIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

 

Dňa 04.04.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „Zákon“).

Zákon upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 (ďalej len „pandémia“).

Opatrenia podľa Zákona sa uplatňujú v období od 12.03.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom Vláda SR odvolá mimoriadnu situáciu (ďalej len „obdobie pandémie“), resp. až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa Zákona. Nižšie nájdete stručný prehľad niektorých z opatrení Zákona.

 

OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ

 

Zákon v rámci opatrení v oblasti správy daní upravuje spôsob doručovania podania (§ 3), zmeškanie lehoty (§ 4), doručovanie (§ 5), prerušenie daňovej kontroly (§ 6), zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy (§ 7), prerušenie daňového konania (§ 8), zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok (§ 9), daňové nedoplatky (§ 10), odloženie daňovej exekúcie (§ 11) a správne delikty a sankcie (§ 12).

 

 • Zmeškanie lehoty

Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Odpustenie lehoty však neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.

 • Prerušenie daňovej kontroly

Na žiadosť daňového subjektu sa prerušuje lehota na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začala pred obdobím pandémie. Ak daňová kontrola začala počas obdobia pandémie, lehota na jej vykonanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňovej kontroly. Daňová kontrola, ktorá bola prerušená už pred obdobím pandémie, ostáva prerušená až do konca obdobia pandémie, a to aj v prípade, že pominuli dôvody jej prerušenia.

V prípade daňovej kontroly oprávnenosti nadmerného odpočtu vykonávanej počas obdobia pandémie môže správca dane vydať čiastkový protokol, a to aj ak neobsahuje preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenia dôkazov. Vydaním tohto čiastkového protokolu sa daňová kontrola prerušuje.

 • Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy

Počas obdobia pandémie Finančné riaditeľstvo SR neaktualizuje zverejnený zoznam daňových dlžníkov, platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a zoznam vymazaných platiteľov DPH.

 • Prerušenie daňového konania

Daňové konanie, ktoré sa začalo pred obdobím pandémie, sa počas obdobia pandémie prerušuje na žiadosť daňového subjektu. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti Zákona zostávajú zachované. Daňové konanie, ktoré bolo prerušené pred začatím obdobia pandémie, zostáva prerušené až do skončenia obdobia pandémie, a to aj v prípade, že počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konanie prerušilo. Daňové konanie začaté počas obdobia pandémie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni jeho začatia.

Vyššie uvedené sa okrem iného neuplatní na daňové konanie o vrátení daňového preplatku.

 • Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

Počas obdobia pandémie sa prerušuje (i) plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, (ii) plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku a (iii) plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok.

 • Daňové nedoplatky

Podľa Zákona sa nebude považovať za daňový nedoplatok dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

 • Odloženie daňovej exekúcie

Počas obdobia pandémie sa daňová exekúcia odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémia do dňa účinnosti Zákona však zostávajú zachované.

 

OPATRENIA V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA

 

Zákon stanovuje, že lehoty podľa zákona o účtovníctve sa považujú za dodržané, ak účtovná jednotka povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania stanovenej Zákonom, podľa toho, ktorá uplynie skôr.

Ak počas obdobia pandémie nemohla účtovná jednotka objektívne splniť z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti podľa zákona o účtovníctve z dôvodu negatívnych následkov pandémie, nepovažuje sa za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

 

OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV

 

Zákon sa dotýka tiež lehôt súvisiacich s vykonaním niektorých úkonov podľa zákona o dani z príjmov.

 

 • Daňové priznanie k dani z príjmov

Daňové priznanie je potrebné podať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je potrebné daň z príjmov aj zaplatiť. Zákon taktiež umožňuje vybraným daňovníkom požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov o 3 alebo 6 mesiacov.

 • Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

Vyhlásenie o poukázaní podielu (2%, 3%) zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

 • Hlásenie a ročné zúčtovanie

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je splatná aj daň z príjmov.

Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov, ktorého lehota vykonania uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Zamestnávateľ zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu, daňový bonus alebo jeho časť a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť do výšky ustanovenej zákonom o dani z príjmov.

 

OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI

 

Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo stredných podnikoch (ďalej len „malý zamestnávateľ“) môže Ministerstvo financií SR poskytnúť finančnú pomoc.

Finančná pomoc sa poskytuje vo forme (i) záruky za úver poskytnutý inštitúciami Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len „Banka“) alebo (ii) úhrady úroku z úveru poskytnutého Bankou. Finančnú pomoc možno poskytnúť najviac do výšky a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom[1].

 

 • Záruka za úver

Záruka za úver poskytnutý Bankou predstavuje záväzok Ministerstva financií SR voči malému zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi Bankou a malým zamestnávateľom, ak ho malý zamestnávateľ neplní. Túto záruku možno poskytnúť, ak ku dňu podpisu zmluvy o úvere:

 1. nejde o malého zamestnávateľa, ktorý má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu, alebo agentúrou dočasného zamestnávania,
 2. nie je malý zamestnávateľ viac ako 180 dní v omeškaní s platením pohľadávok na poistnom voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni,
 3. nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
 4. sú splnené aj ďalšie podmienky určené Bankou.

 

V prípade, že malý zamestnávateľ nesplní svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy o úvere, Ministerstvo financií SR splní záväzok zo záruky za úver za malého zamestnávateľa voči Banke. V rozsahu plnenia vznikne Ministerstvu financií SR voči malému zamestnávateľovi pohľadávka (ďalej len „pohľadávka z realizovanej záruky“). Malý zamestnávateľ je povinný splatiť Ministerstvu financií SR pohľadávku z realizovanej záruky spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.

 

 • Úhrada úroku

Úhradu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak počas obdobia určeného v zmluve o úvere udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a na konci tohto obdobia nebude v omeškaní s pohľadávkami na poistnom voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni nad výšku stanovenú v zmluve o úvere.

Pre detailnejšie informácie k predmetu tohto článku nás neváhajte kontaktovať, situáciu sústavne sledujeme.

 

Dajana Csongrádyová, Zuzana Judiaková

 

 


[1]Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva