Európsky parlament a Rada EÚ prijali smernicu 2018/957, ktorou sa po viac ako 20-tich rokoch menia jednotné pravidlá pre vysielania zamestnancov medzi členskými štátmi EÚ. Členské štáty EÚ sú povinné prijať právne predpisy a správne opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou do konca júla 2020.

 

V skratke možno zásadné zmeny zavedené novou smernicou zhrnúť nasledovne:

 

Zásada rovnakého odmeňovania

Aktuálne platná zásada minimálnej mzdovej tarify (minimum rates of pay) štátu výkonu práce bude nahradená zásadou rovnakého odmeňovania (principle of equal pay). Mzda vyslaného zamestnanca bude musieť zahŕňa všetky zložky odmeňovania, ktoré sa stali povinnými podľa vnútroštátnych zákonov štátu výkonu práce, kolektívnych zmlúv alebo arbitrážnych nález, ktoré boli v štáte výkonu práce vyhlásené za všeobecne uplatniteľné.

 

Nové tvrdé jadro

Aktuálne sa na vyslaného pracovníka povinne vzťahuje tzv. „tvrdé jadro“ vo vzťahu k jeho pracovným podmienkam, čiže iba časť pracovných podmienok štátu výkonu práce (napr. maximálna dĺžka pracovného času, dĺžka ročnej dovolenky, atď.). V rámci nových pravidiel dôjde k rozšíreniu tvrdého jadra a na vyslaných pracovníkov sa povinne uplatnia i ďalšie pracovné podmienky štátu výkonu práce a to podmienky ubytovania, vyplácanie prídavkov alebo náhrad cestovných nákladov, stravných a ubytovacích nákladov pre pracovníkov mimo domova z pracovných dôvodov. 

 

Úprava súbehu dočasného pridelenia a vyslania

Nová smernica výslovne umožňuje dočasné pridelenia pracovníka a jeho následné vysielanie k ďalšiemu subjektu na územie iného (tretieho) členského štátu v rámci nadnárodného poskytovania služieb. Aktuálne smernica túto situáciu nijak neupravuje. Pracovník sa bude považovať za vyslaného na územie iného (tretieho) členského štátu tým zamestnávateľom alebo sprostredkovateľskou agentúrou, s ktorou je pracovník v pracovnoprávnom vzťahu.

 

Vyslanie dlhšie ako 12 mesiacov

Aktuálna smernica nerozlišuje vyslanie podľa dĺžky času a ani výslovne neustanovuje maximálnu dĺžku vyslania, i keď na účely tejto smernice sa za „vyslaného pracovníka“ považuje pracovník, ktorý počas vymedzeného obdobia (dočasne) vykonáva prácu na území iného členského štátu, než je štát, v ktorom bežne pracuje. V prípade vyslania zamestnancov presahujúceho 12, resp. 18 mesiacov v rámci predĺženia, sa po novom budú na zamestnanca vzťahovať všetky pracovné podmienky štátu výkonu práce, čiže nielen tzv. „tvrdé jadro“.

 

Rozšírenie povinnosti zverejňovania pracovných podmienok

Novou smernicou dochádza k rozšíreniu povinnosti jednotlivých členských štátov zverejňovať pracovné podmienky svojej krajiny na jednotnej oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke o zložky odmeňovania, ktoré sa stali povinnými, ako aj o dodatočný súbor pracovných podmienok uplatniteľných na vyslania presahujúce 12 mesiacov, resp. 18 mesiacov. Európska komisia na svojej webstránke uverejní adresy jednotných oficiálnych vnútroštátnych webových stránok poskytujúcich tieto informácie.

 

Cestná doprava

Na cezhraničné vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy sa táto smernica nevzťahuje, pričom pre cestnú dopravu budú vypracované osobitné pravidlá vysielania zamestnancov.

 

Ján Laluha