Národná rada SR včera schválila zákon[1], ktorý zavádza ochranu nájomcov, dočasnú ochranu podnikateľov, možnosť žiadať o mimoriadny odklad exekúcie a predĺženie lehôt pre zákaz speňažovania majetku (ďalej len „Zákon“).

 

OCHRANA NÁJOMCOV

 

Prenajímateľ nemôže do 31.12.2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti[2] pre omeškanie nájomcu s platením nájomného[3] splatného v období od 1.4.2020 do 30.6.2020, ak omeškanie nájomcu malo bezprostredný súvis so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod omeškania však musí nájomca pre prípad sporu dostatočne preukázať. Iné dôvody pre ukončenie nájmu nie sú Zákonom dotknuté.

 

DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV

 

O dočasnej ochrane podnikateľov sme Vás informovali po schválení návrhu Zákona Vládou SR.

Nakoľko Zákon bol oproti jeho vládnemu návrhu mierne pozmenený, pripravili sme pre Vás update článku o dočasnej ochrane podnikateľov, ktorý nájdete tu: https://www.paulqlaw.com/post/docasna-ochrana-podnikatelov-schvalene-znenie-23

 

ODKLAD EXEKÚCIÍ FYZICKÝCH OSÔB

 

Možnosť odkladu exekúcií sa týka exekučných konaní začatých po 12.3.2020 a výlučne povinných, ktorí sú fyzickými osobami.

Súdny exekútor vydá na žiadosť povinného upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré bezodkladne doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.

Žiadosť povinného musí obsahovať vyhlásenie, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli príjmy povinného a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti musí byť pripojené vyhlásenie o majetku.

Na žiadosť sa neprihliadne, ak (i) nebude úplná, (ii) ide o opätovný odklad, (iii) povinnému už boli povolené splátky, (iv) exekúcia bola zastavená, (v) ide o vymoženie pohľadávky na výživnom, (vi) ide o uspokojenie práva na nepeňažné plnenie alebo (vii) exekučné konanie začalo pred 12.3.2020.

Odklad exekúcie trvá šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1.12.2020.

Počas odkladu exekúcie nie je dotknuté oprávnenie exekútora vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony boli uskutočnené pred vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, ich účinky zostávajú zachované.

 

ĎALŠIE ZMENY

 

Zákonom došlo k predĺženiu termínu, v ktorom nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva, ako aj k predĺženiu termínu, v ktorom je dočasne obmedzené nútené speňaženie majetku dražobníkom, súdnym exekútorom, či správcom, a to do 31.5.2020.

 

Zuzana Judiaková

 

[1] zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

[2] vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru.

[3] vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom.