Štandardné zmluvné doložky predstavujú súbor záruk, ktoré je potrebné dodržať v súvislosti s prenosom osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín, pokiaľ neexistujú iné záruky v zmysle Nariadenia[1]. V tejto súvislosti, Európska komisia prijala záväzný vzor štandardných zmluvných doložiek na prenos osobných údajov do tretích krajín a nad rámec nariadenia prijala aj vzor štandardných zmluvných doložiek na spracúvanie osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ktorý sa už netýka prenosu osobných údajov do tretích krajín. Bližšie túto problematiku rozoberieme v našom článku nižšie.

 

I. Európska komisia prijala nové štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín[2] podľa čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ktoré sa môžu použiť na prenos osobných údajov medzi:

 

  1. prevádzkovateľom so sídlom v EÚ a prevádzkovateľom so sídlom v tretej krajine,
  2. prevádzkovateľom so sídlom v EÚ a sprostredkovateľom so sídlom v tretej krajine,
  3. sprostredkovateľom so sídlom v EÚ a sprostredkovateľom so sídlom v tretej krajine, a
  4. sprostredkovateľom so sídlom v EÚ a prevádzkovateľom v tretej krajine (ak sprostredkovateľ v EÚ kombinuje osobné údaje prijaté od prevádzkovateľa z tretej krajiny s osobnými údajmi, ktoré získal sprostredkovateľ v EÚ).

 

Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín prijaté podľa predchádzajúcej právnej úpravy[3]sa rušia s účinnosťou od 27. septembra 2021.

Zmluvy uzavreté pred 27. septembrom 2021 na základe predchádzajúcej právnej úpravy sa považujú za zmluvy poskytujúce primerané záruky v zmysle článku 46 ods. 1 Nariadenia do 27. decembra 2022 za predpokladu, že spracovateľské operácie, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, zostanú nezmenené, a že uplatňovaním uvedených doložiek sa zabezpečuje, aby sa na prenos osobných údajov vzťahovali primerané záruky.

V súvislosti s prenosom osobných údajov do tretích krajín na základe tzv. štandardných zmluvných doložiek je potrebné tieto štandardné zmluvné doložky prijaté Európskom komisiou upraviť v rámci zmluvného vzťahu s príjemcom osobných údajov, ktorý sa nachádza v tretej krajine.

 

II. Európska komisia zároveň prijala aj Vykonávacie rozhodnutie komisie o štandardných zmluvných doložkách medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi[4], v nadväznosti na článok 28 ods. 7 Nariadenia. Účinnosť nadobudne dňa 27.06.2021. 

Článok 28 Nariadenia upravuje minimálny rozsah ustanovení, ktoré musí obsahovať zmluva o spracovaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, tzv. sprostredkovateľská zmluva. Prijatím tohto Vykonávacieho rozhodnutia Európskou komisiou budú môcť prevádzkovateľ a sprostredkovateľ na splnenie ustanovení článku 28 ods. 3 a 4 Nariadenia použiť aj predmetné štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi. Tieto však nie je možné použiť pri prenose osobných údajov do tretích krajín.

 

Veríme, že uvedené informácie sú pre Vás užitočné. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

 

Viktória Poliaková, Zuzana Krajčovičová

 

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“)

[2] Vykonávacie rozhodnutie komisie 2021/914 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené dňa 07.06.2021, dostupné tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0031.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOC

[3] rozhodnutie 2001/497/ES prevádzkovateľ v EÚ prevádzkovateľ v tretej krajine a rozhodnutie 2010/87/EÚ prevádzkovateľ v EÚ a sprostredkovateľ v tretej krajine prijaté podľa smernice 95/46

[4] Vykonávacie rozhodnutie komisie 2021/915 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené dňa 07.06.2021, dostupné tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0018.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOC