V nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie na území SR spôsobené výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky („Úrad“) nasledujúce opatrenia:

1. POVINNOSTI PRE PREVÁDZKOVATEĽOV ZARIADENÍ

Úrad nariaďuje všetkým prevádzkovateľom zariadení na území SR[1] dodržiavať konkrétne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 na území SR. Z pomerne širokého okruhu opatrení spomenieme aspoň pár najdôležitejších, konkrétne:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Všetky povinnosti Úrad špecifikoval na str. č. 1 - 6 nasledujúceho opatrenia: http://bit.ly/opatrenie-prevadzky 

 

2. ZÁKAZ ORGANIZOVANIA RIZIKOVÝCH HROMADNÝCH PODUJATÍ (t.j. podujatí, na ktorých sa v jednom čase nachádza väčší počet osôb)

 1. športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 50 osôb v jednom okamihu. V prípade, že počet osôb na týchto podujatiach presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.
 2. kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá a pod.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.
 3. spoločenského charakteru - svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a iné podujatia podobného charakteru.

Uvedený zákaz organizovania vyššie uvedených hromadných podujatí sa nevzťahuje na prípady, keď všetci účastníci hromadného podujatia budú disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je možné na uvedenom podujatí podávať pokrmy alebo nápoje. Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať povinnosti, ktoré Úrad špecifikoval na str. č. 7 nasledujúceho opatrenia: http://bit.ly/opatrenie-prevadzky 

 

3. POVINNOSTI PRI ORGANIZOVANÍ ŠPORTOVÝCH KEMPOV A SÚSTREDENÍ

Organizátori športových kempov a sústredení môžu organizovať tento druh podujatia, pokiaľ všetky osoby vystupujúce v mene organizátora a každý účastník podujatia disponuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID - 19 nie starším ako 72 hodín. Navyše, hromadné podujatie musí prebiehať v podmienkach spoločnej izolácie účastníkov od osôb, ktoré sa na hromadnom podujatí nezúčastňujú.

 

4. POVINNOSTI PRI VÝKONE BOHOSLUŽIEB, NÁBOŽENSKÝCH OBRADOV A ICH CIVILNÝCH VERZIÍ

Všetky menované podujatia je možné organizovať po splnení všetkých povinností, ktoré Úrad špecifikoval na str. č. 8 a 9 nasledujúceho opatrenia: http://bit.ly/opatrenie-prevadzky 

 

5. POVINNOSTI PRI ORGANIZOVANÍ ZASADNUTÍ ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI A ICH PORADNÝCH ORGÁNOV A ZASADNUTÍ, KTORÉ SA USKUTOČŇUJÚ NA ZÁKLADE ZÁKONA

Všetky uvedené podujatia je možné organizovať po splnení všetkých povinností, ktoré Úrad špecifikoval na str. č. 9 a 10 nasledujúceho opatrenia: http://bit.ly/opatrenie-prevadzky 

 

6. DODRŽIAVANIE POVINNOSTÍ PO VSTUPE NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Na osoby, ktoré sa vrátili z niektorej z krajín uvedených v prílohe č. 1 opatrenia Úradu č. OLP/7693/2020[2] (napr. Rakúska republika, Maďarsko, Nemecká spolková republika) sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.

Osoby, ktoré pred vstupom na územie SR, počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny (okrem krajín uvedených v prílohe č. 1 opatrenia Úradu č. OLP/7693/2020), sú povinné:

 1. bezprostredne najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrovať elektronicky na nasledujúcej stránke http://korona.gov.sk/ehranica a počas svojho pobytu na území SR sa vedieť preukázať potvrdením o tejto registrácii príslušníkom Policajného zboru SR,
 1. bezprostredne pri vstupe na územie SR oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a svojmu všeobecnému lekárovi,
 1. postúpiť izoláciu v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom domáca izolácia sa nariaďuje aj osobám žijúcim s touto osobou v spoločnej domácnosti. Pokiaľ je priebeh domácej izolácie bezpríznakový, tieto osoby môžu opustiť svoju domácnosť dovŕšením 10. dňa domácej karantény,
 1. laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 sa podrobiť najskôr v 5. deň izolácie v domácom prostredí, pričom povinnosť postúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID – 19 sa nemusí podrobiť dieťa do veku 3 rokov, ak príslušný úrad verejného zdravotníctva, alebo všeobecný lekár neurčí inak,

ALEBO

 1. pri vstupe na územie SR sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia SR, nie starším ako 72 hodín a oznámiť vstup na územie SR telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a všeobecnému lekárovi. Zvyšné vyššie uvedené povinnosti na tieto osoby nebudú vzťahovať.

Osoby, ktoré pred vstupom na územie SR, počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členským štátom (okrem krajín uvedených v prílohe č. 1 opatrenia Úradu č. OLP/7693/2020[3]) sú povinné:

 1. bezprostredne najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrovať elektronicky na nasledujúcej stránke http://korona.gov.sk/ehranica a počas svojho pobytu na území SR sa vedieť preukázať potvrdením o tejto registrácii príslušníkom Policajného zboru SR,
 1. bezprostredne pri vstupe na územie SR oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a všeobecnému lekárovi,
 1. postúpiť izoláciu v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID – 19, pričom domáca izolácia sa nariaďuje aj osobám žijúcim s touto osobou v spoločnej domácnosti.
 1. laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID - 19 sa podrobiť najskôr v 5. deň izolácie v domácom prostredí, pričom povinnosť postúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID – 19 sa nemusí podrobiť dieťa do veku 3 rokov, ak príslušný úrad verejného zdravotníctva, alebo všeobecný lekár neurčí inak.

Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré v období od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19, ak o to tieto osoby požiadajú.

Všetky vyššie uvedené opatrenia sa nevzťahujú na:

 1. na široký okruh osôb, ktoré Úrad špecifikoval na str. č. 3, 4 a 5 nasledujúceho opatrenia po splnení tam konkretizovaných podmienok: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

 1. osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce a naopak,
 1. občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu SR do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode,
 1. osoby, pokiaľ v odôvodnených prípadoch udelí Úrad výnimku na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády SR pre osoby v jeho pôsobnosti. Osoba, ktorej je udelená výnimka, musí disponovať pri vstupe na územie SR negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,
 1. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO), v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, a ani na vedecko-výskumných pracovníkov, pedagogických zamestnancov alebo sezónnych pracovníkov v poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, a to vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu z územia SR na území ČR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba musí byť schopná pri vstupe na územie SR preukázať sa potvrdením o takejto skutočnosti,
 1. ďalšie osoby, ktoré sú uvedené pod bodom 8 - 12 ktoré Úrad špecifikoval na str. č. 7,8 a 9 nasledujúceho opatrenia po splnení tam konkretizovaných podmienok: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf

Osobám uvedeným v bode 7 až 11 Úrad špecifikoval vo svojom opatrení uvedenom na vyššie spomenutom linku sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

 

7. POVINNOSŤ POHYBOVAŤ SA VO VYMEDZENÝCH PRIESTOROCH LEN S PREKRYTÝMI HORNÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI (NOS A ÚSTA)

Všetky fyzické osoby sa až do odvolania smú pohybovať na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy len s prekrytými hornými dýchacími cestami (t.j. nos a ústa) okrem nasledujúcich výnimiek:

 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám,
 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
 • osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

 

POKUTY

Za nedodržanie opatrení hrozí prevádzkovateľom zariadení a organizátorom hromadných podujatí všetkých vyššie uvedených druhov, pokuta vo výške do 20.000 EUR. Fyzickým osobám, ktoré nedodržia opatrenia po vstupe na územie SR hrozí pokuta až do výšky 1.000 EUR.

Veríme, že prehľad prijatých opatrení je pre Vás užitočný. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Viktória Poliaková, Zuzana Krajčovičová

 

[1] konkrétne prevádzky verejného stravovania, prevádzky taxislužieb, prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, wellness, prevádzky zariadení fitnescentier, prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk, prevádzky akvaparkov a kúpalísk, prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku a prevádzky obchodných domov

[2] Austrálske spoločenstvo, Bulharská republika, Cyperská republika, Čínska ľudová republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, Grécka republika, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Kanada, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Monako, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Rakúska republika, Sanmarínska republika, Slovinská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarska konfederácia, Švédske kráľovstvo, Taiwan, Talianska republika, Vatikánsky mestský štát (informácia aktuálna k 01.10.2020)

[3] Austrálske spoločenstvo, Bulharská republika, Cyperská republika, Čínska ľudová republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, Grécka republika, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Kanada, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Monako, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Rakúska republika, Sanmarínska republika, Slovinská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarska konfederácia, Švédske kráľovstvo, Taiwan, Talianska republika, Vatikánsky mestský štát (informácia aktuálna k 01.10.2020)