Bola Vaša spoločnosť zapísaná v obchodnom registri pred 30. septembrom 2020?

Ak áno, nezabudnite pri Vašom najbližšom návrhu na zápis zmeny údajov v obchodnom registri po 30. septembri 2021 doplniť nasledovné údaje:

  1. dátum narodenia spoločníkov alebo jediného akcionára,
  2. rodné číslo spoločníkov alebo jediného akcionára,
  3. iný identifikátor (napr. číslo občianskeho preukazu alebo pasu) spoločníka alebo jediného akcionára, členov štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, prokuristov, likvidátorov, správcov, vedúcich podnikov zahraničných osôb a vedúcich organizačných zložiek (ak im rodné číslo nebolo pridelené),
  4. identifikačné číslo spoločníkov a jediného akcionára – právnických osôb (ak im bolo pridelené), a
  5. údaje o zriadení záložného práva a o osobe záložného veriteľa (ak bolo k obchodnému podielu spoločníka zriadené záložné právo).

Ak tak neurobíte do 30. septembra 2022, registrový súd Vás pri najbližšom návrhu po tomto dátume vyzve na ich doplnenie v lehote 15 dní a v prípade ak ich nedoplníte, nebude na návrh prihliadať (návrhu nevyhovie), pričom Vám zároveň hrozí pokuta do výšky 3.310 EUR.

V prípade záujmu sa obráťte na nás a Vaše chýbajúce údaje doplníme za Vás.

 

Máte v obchodnom registri zapísanú organizačnú zložku podniku právnickej osoby?

Ak áno, nezabudnite do 30. septembra 2021 podať v obchodnom registri návrh na zápis, ktorým potvrdíte aktuálnosť zapísaných údajov, alebo návrh, ktorým budú tieto údaje upravené, pokiaľ medzičasom došlo k ich zmene.

Ak tak v požadovanom termíne neurobíte, registrový súd zverejní Vašu organizačnú zložku v Obchodnom vestníku v zozname organizačných zložiek, ktoré túto povinnosť nesplnili a po 6 mesiacoch ju vymaže z obchodného registra 

V prípade záujmu sa obráťte na nás a údaje o Vašej organizačnej zložke potvrdíme alebo zmeníme za Vás.

 

Tibor Križan, Dominika Schweighoferová