Plánujete založiť spoločnosť po 1. novembri 2018? Ak áno, pripravte sa na to, že od tohto dňa budete pri podávaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra povinní uviesť aj údaje o konečnom užívateľovi výhod novozaloženej spoločnosti. Spoločnosti založené pred 1. novembrom 2018 budú musieť tieto údaje doplniť do 31. decembra 2019.

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, účinná od 15. marca 2018, priniesla určité nové povinnosti pre podnikateľské aj iné subjekty. Jednou z nich je aj povinnosť právnických osôb identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a zapísať údaje o tejto osobe do obchodného registra.

 

Kto je konečným užívateľom výhod?

Je ním každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje spoločnosť, a to najmä tým, že:

 • má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach, alebo na základnom imaní spoločnosti (vrátane akcií na doručiteľa) vo výške aspoň 25 %;
 • má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo ich člena;
 • ovláda spoločnosť inak ako podľa vyššie uvedených kritérií; alebo
 • má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti vo výške aspoň 25%.

V prípade, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, za konečného užívateľa výhod sa považuje štatutárny orgán, jeho člen, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo prokurista.

Za konečného užívateľa výhod sa bude považovať aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa žiadne z vyššie uvedených kritérií, avšak aspoň jedno z nich spĺňa spoločne s inou osobou, s ktorou koná v zhode alebo spoločným postupom.

 

Aké údaje o konečnom užívateľovi výhod ste povinní zapísať?

Do obchodného registra sa pri spoločnostiach, ktorá nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, zapisujú nasledovné údaje o konečnom užívateľovi, podávané na osobitnom tlačive:

 • meno,
 • priezvisko,
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • adresu trvalého alebo iného pobytu,
 • štátnu príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti,
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa vyššie uvedených kritérií.

Obchodný register, na rozdiel od aktuálne existujúceho registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), údaje o konečnom užívateľovi výhod zverejňovať nebude, a ani nebude vyžadovať ich doloženie listinami, z ktorých vyplývajú.

 

Aké údaje ste povinní uchovávať o konečnom užívateľovi výhod a po akú dobu?

Bez ohľadu na zápis v obchodnom registri, každá právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, je od 15. marca 2018 povinná uchovávať a priebežne aktualizovať v listinnej alebo elektronickej podobe údaje o konečnom užívateľovi výhod, spolu s údajmi, ktoré zakladajú a preukazujú postavenie konečného užívateľa výhod. Právnická osoba túto povinnosť nemá, ak sú uvedené údaje súčasťou verifikačného dokumentu v existujúcom RPVS, ak je v ňom zapísaná.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod uchováva právnická osoba po dobu, počas ktorej má daná fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod, a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia.

 

Nový register právnických osôb

Údaje o konečnom užívateľov výhod bude obchodný register prenášať do tzv. registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Cieľom je, aby tieto údaje boli prístupné najmä vymedzenému okruhu orgánov verejnej moci, ako aj povinným osobám podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (napríklad bankám alebo advokátom) pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku svojim klientom.