Ak ste právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, ste povinní do konca tohto kalendárneho roka zapísať svojho konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Posledná novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti priniesla určité nové povinnosti pre podnikateľské aj iné subjekty. Jednou z nich je aj povinnosť právnických osôb identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a zapísať údaje o tejto osobe do obchodného registra.

Spoločnosti budú musieť tieto údaje zapísať do 31. decembra 2019.

 

Kto je povinný zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod má každá právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri.

Výnimkami, na ktoré sa táto povinnosť nevzťahuje, sú právnické osoby, ktoré sú:

 • subjektami zapísanými v registri partnerov verejného sektora (RPVS)
 • emitentmi cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
 • subjektami verejnej správy,

 

Kto je konečným užívateľom výhod?

Je ním každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje spoločnosť, a to najmä tým, že:

 • má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach, alebo na základnom imaní spoločnosti (vrátane akcií na doručiteľa) vo výške aspoň 25 %;
 • má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo ich člena;
 • ovláda spoločnosť inak ako podľa vyššie uvedených kritérií; alebo
 • má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti vo výške aspoň 25%.

V prípade, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, za konečného užívateľa výhod sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Za konečného užívateľa výhod sa bude považovať aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa žiadne z vyššie uvedených kritérií, avšak aspoň jedno z nich spĺňa spoločne s inou osobou, s ktorou koná v zhode alebo spoločným postupom.

 

Aké údaje o konečnom užívateľovi výhod ste povinní zapísať?

Do obchodného registra sa zapisujú nasledovné údaje o konečnom užívateľovi výhod:

 • meno
 • priezvisko
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • adresu trvalého alebo iného pobytu,
 • štátnu príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti,
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa vyššie uvedených kritérií.

Zápis údajov sa uskutočňuje na príslušnom registrovom súde prostredníctvom osobitného elektronického alebo listinného formulára. Samotný zápis nepodlieha osobitným poplatkom.

Obchodný register údaje o konečnom užívateľovi výhod zverejňovať nebude, a ani nebude vyžadovať ich doloženie listinami, z ktorých vyplývajú.

 

Aké údaje ste povinní uchovávať o konečnom užívateľovi výhod a po akú dobu?

Bez ohľadu na zápis v obchodnom registri, každá právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, je povinná uchovávať a priebežne aktualizovať v listinnej alebo elektronickej podobe údaje o konečnom užívateľovi výhod, spolu s údajmi, ktoré zakladajú a preukazujú postavenie konečného užívateľa výhod. Právnická osoba túto povinnosť nemá, ak sú uvedené údaje súčasťou verifikačného dokumentu v existujúcom RPVS, ak je v ňom zapísaná.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod uchováva právnická osoba po dobu, počas ktorej má daná fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod, a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia.

 

Nový register právnických osôb

Údaje o konečnom užívateľov výhod bude obchodný register prenášať do tzv. registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Cieľom je, aby tieto údaje boli prístupné najmä vymedzenému okruhu orgánov verejnej moci, ako aj povinným osobám podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (napríklad bankám alebo advokátom) pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku svojim klientom.