Od 01.01.2019 sú zamestnávatelia povinní poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu na území Slovenskej republiky.

 

V nasledovnom texte prinášame základný prehľad zmien, ktoré prináša novela Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov v súvislosti s príspevkom.

 

Kto je povinný poskytnúť príspevok?

Je ho povinný poskytnúť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zamestnávateľ zamestnávajúci menej zamestnancov môže poskytnúť príspevok dobrovoľne za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu.

 

Ktorým zamestnancom sa príspevok poskytuje?

Zamestnancom, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite 24 mesiacov, a to len na základe ich žiadosti. Zamestnancom na kratší pracovný čas sa suma príspevku zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie.

 

Aká je výška príspevku? 

Je to najviac 55% oprávnených výdavkov na rekreáciu, najviac však 275 EUR ročne. 

 

Čo sú oprávnené výdavky (na čo je možné príspevok použiť)?

Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na

  1. služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania,
  2. pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou,
  3. ubytovanie najmenej na dve prenocovania, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  4. organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Zamestnanec si môže uplatniť výdavky na rekreáciu aj na manžela, vlastné dieťa alebo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

 

Kde je možné príspevok použiť?

Len na rekreáciu na území Slovenskej republiky, nie v zahraničí.

 

Aká je forma poskytnutia príspevku na rekreáciu?

Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne vo forme rekreačného poukazu alebo bude uhradený priamo zamestnancovi po predložení dokladov.

 

Čo je rekreačný poukaz?

Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok (karta), ktorý je možné použiť výlučne u poskytovateľov služieb (napr. hoteloch), ktorí majú uzatvorenú zmluvu s vydavateľom platobného prostriedku. Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu, je neprenosný, platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný a je možné ho použiť výlučne na úhradu oprávnených výdavkov.

 

Kedy poskytne zamestnávateľ príspevok?

Príspevok sa poskytuje

  1. poskytnutím rekreačného poukazu alebo
  2. po preukázaní oprávnených výdavkov zamestnancom (do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie) v najbližšom výplatnom termíne zamestnávateľa ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú inak.

 

Je možné použiť na úhradu príspevku na rekreáciu sociálny fond?

Len nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi, teda nad 275 eur.

 

Mária Jagelková