V nadväznosti na náš prvý článok o balíku prvej pomoci pre zamestnávateľov zo dňa 8.4.2020 (link nájdete TU) Vám nižšie poskytujeme aktuálne zmeny a informácie o rozšírení finančnej podpory pre zamestnávateľov.

Vláda SR schválila zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov. Touto zmenou dochádza k úprave doterajších opatrení č. 1 a 2, v rámci ktorých už je možné podávať žiadosti o poskytnutie týchto príspevkov.

Zároveň došlo k doplneniu nových opatrení č. 3 a č. 4, ktoré dopĺňajú a precizujú pôvodne navrhnutú schému finančnej pomoci a tiež zavádzajú nové kategórie žiadateľov a podmienok v poskytovaní príspevku pre zamestnávateľov negatívne zasiahnutých mimoriadnou situáciou. Žiadosti o príspevok v rámci nového opatrenia č. 3 je možné podávať od 17.4.2020.

 

Prehľad zmien v schéme finančnej pomoci:

 

  1. Opatrenie č. 1 ZMENA (zamestnávatelia povinne zatvorení na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR - ÚVZ)

Ruší sa strop na príspevok pre jedného zamestnávateľa, ktorý bol pôvodne stanovený na 800.000,- EUR. Účelom tohto opatrenia je zrejme zapojenie aj zamestnávateľov nad cca 250 zamestnancov (t.j. veľké podniky).

 

  1. Opatrenie č. 2 – ZMENA (SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe opatrenia ÚVZ alebo ktorej poklesli tržby)

Špecifikovali sa podmienky a zúžil sa okruh oprávnených žiadateľov.

 

  1. NOVÉ! Opatrenie č. 3 – podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou

O príspevky na mzdy zamestnancov môžu žiadať už aj zamestnávatelia, ktorí aj napriek obmedzeniu činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta.

Opatrenie má 2 alternatívy, pričom zamestnávateľ si môže vybrať len jednu na celé obdobie poskytovania príspevku:

  1. tzv. „kurzarbeit“, teda náhrada mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,- EUR;
  2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa.

 

Ad.a) Pri prvej alternatíve zamestnávateľ nemusí preukazovať pokles tržieb, stačí, ak poslal zamestnancov na prekážky v práci na strane zamestnávateľa a vypláca im náhradu mzdy. Tento príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, za ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo si čerpajú dovolenku.

Zamestnávateľovi, u ktorého pôsobí odborový orgán alebo zástupcovia zamestnancov, a ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri poskytovaní príspevku za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac však vo výške 880,- EUR na zamestnanca.

 

Ad.b) Pri druhej alternatíve si zamestnávateľ môže vybrať prvotne predstavenú alternatívu, a to preukazovanie poklesu tržieb a podľa výšky poklesu čerpať príspevok na zamestnanca nasledovne:

 

 Pokles tržieb marec 2020

Príspevok marec 2020

Pokles tržieb apríl 2020 / máj 2020

Príspevok apríl 2020 / máj 2020

    menej ako 10 %

0 EUR

    menej ako 20 %

0 EUR

    10 % – 19,99 %

90 EUR

    20 % – 39,99 %

180 EUR

    20 % – 29,99 %

150 EUR

    40 % – 59,99 %

300 EUR

    30 % – 39,99%

210 EUR

    60 % – 79,99 %

420 EUR

    40 % a viac %

270 EUR

    80 % a viac %

540 EUR

 

Za zamestnanca sa na účel tejto alternatívy považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ale aj zamestnanec, ktorému nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Pozor, podmienkou pre poskytnutie tohto príspevku je, že zamestnanec nemôže mať viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca (teda PN, OČR, a pod.) alebo že za toto obdobie nečerpá dovolenku.

Pri výpočte poklesu tržieb dáva štát zamestnávateľom na výber 3 spôsoby (v závislosti od vykonávania zárobkovej činnosti počas roka 2019):

  • porovnanie tržby za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roku (napr. obdobie marec 2020 – predchádzajúce obdobie marec 2019)
  • porovnanie priemeru tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – platí iba pre tých, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť po celý rok 2019
  • porovnanie tržby za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – platí iba pre tých, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr ku dňu 1.2.2020.

 

Technické informácie k príspevku podľa opatrenia č. 3:

 

Za prvý mesiac podáva zamestnávateľ žiadosť a výkaz pre priznanie príspevku ako prílohu k žiadosti (Príloha č. 6A/6B). Nakoľko je možné vybrať si len jednu z 2 alternatív (t.j. „kurzarbeit“ alebo paušálny príspevok), príspevok za ďalšie mesiace sa následne bude poskytovať už len na základe predloženého výkazu pre priznanie príspevku (príloha už bez žiadosti), ktorý je zároveň žiadosťou o úhradu príspevku.

Príspevok bude príslušný úrad práce poskytovať zamestnávateľovi na základe dohody, ktorú bude zasielať zamestnávateľovi na podpis po podaní žiadosti. Žiadateľovi následne úrad práce zašle informáciu o výške poskytnutého príspevku prostredníctvom oznámenia o poskytnutí príspevku. Za ďalšie mesiace bude zamestnávateľ predkladať na úrad práce už iba výkaz pre priznanie príspevku.

 

  1. NOVÉ! Opatrenie č. 4 – podpora pre SZČO, dohodárov a jednoosobové s.r.o., ktorí od 13.3.2020 nemajú žiaden iný príjem

Pomoc sa po novom rozširuje aj na niektoré fyzické osoby, ktorými sú jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, SZČO, ktoré neplatia sociálne odvody a na dohodárov (teda osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody mimo pracovného pomeru s platnosťou v roku 2020, aj počas vyhlásenej mimoriadnej situácie).

Výška paušálneho príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti má byť podľa Vlády SR vo výške 105,- EUR za mesiac marec 2020 a 210,- EUR za mesiac apríl a máj 2020.

Viac detailov k tomuto príspevku pre vybrané skupiny fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem, momentálne stále nie sú k dispozícii. Sprístupnenie a spustenie podávania žiadostí bolo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR naplánované na čas po 20.4.2020, avšak ku dňu zverejnenia tohto článku k spusteniu procesu nedošlo.

 

Veríme, že tieto informácie sú pre Vás užitočné. Situáciu aj naďalej podrobne sledujeme a o všetkých zmenách Vás budeme informovať.

 

Dajana Csongrádyová