S účinnosťou od 1. januára 2018 sa novelou Obchodného zákonníka zavádzajú určité nové pravidlá, ktoré rozširujú zodpovednosť členov štatutárnych orgánov ale aj spoločníkov obchodných spoločností. Podľa zákonodarcu je cieľom tejto novej úpravy zvýšenie ochrany spoločnosti a veriteľov pred konaním alebo nečinnosťou štatutárov (aj bývalých) a neprimeranými zásahmi spoločníkov do fungovania spoločností.

Nové pravidlá je možno v skratke zhrnúť nasledovne:

  • Ak v spoločnosti s jediným štatutárom nie je po zániku jeho funkcie vymenovaný nový štatutár ani do 60 dní od uplynutia lehoty, v ktorej sa tak malo stať, je bývalý štatutár povinný podať do 30 dní návrh na zrušenie spoločnosti.
  • Ak člen štatutárneho orgánu prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie podľa živnostenského zákona (napr. podmienka bezúhonnosti alebo osobitné podmienky podľa konkrétneho živnostenského oprávnenia), jeho funkcia automaticky zanikne ku dňu, kedy tieto podmienky prestal spĺňať.
  • Bývalý člen štatutárneho orgánu spoločnosti je povinný poskytovať primeranú súčinnosť súdom, daňovým úradom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, správcom konkurznej podstaty alebo súdnym exekútorom, pokiaľ sa takáto súčinnosť týka obdobia, v ktorej daná osoba zastávala funkciu člena štatutárneho orgánu. Štatutár má nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s takto poskytnutou súčinnosťou.
  • Osoby, ktoré fakticky vykonávajú pôsobnosť štatutárneho orgánu bez toho, aby boli do takejto funkcie menované, majú  rovnakú zodpovednosť ako riadne vymenovaní členovia štatutárnych orgánov. Jedná sa o prípady tzv. „faktických riaditeľov“, ktorí skutočne riadia a rozhodujú o spoločnosti, napriek tomu, že do funkcií riadiacich orgánov spoločnosti sú formálne vymenované iné osoby (tzv. „biele kone“).
  • Členovia štatutárnych orgánov zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorá im vznikla v dôsledku porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti včas.
  • Za porušenie povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, môže byť  štatutár sankcionovaný aj rozhodnutím súdu o jeho vylúčení (tzv. diskvalifikácia). V takom prípade môže súd individuálnemu štatutárovi zakázať výkon  funkcie štatutárneho orgánu alebo člena dozorných orgánoch v akejkoľvek spoločnosti po dobu 3 rokov. Diskvalifikované osoby budú zapísané do registra diskvalifikácii vedeného Okresným súdom Žilina.
  • Rozhodnutím o vylúčení (diskvalifikácii) môže súd sankcionovať aj porušenie zákonnej povinnosti štatutárneho orgánu poskytnúť súčinnosť v konkurznom alebo  exekučnom konaní.
  • Podpisy štatutárov a členov ostatných orgánov spoločností na podpisových vzoroch, ktoré obsahujú súhlas s vymenovaním do funkcie a  prikladajú sa do zbierky listín v súvislosti so zápisom týchto orgánov do obchodného registra, musia byť notársky overené.
  • Spoločníci a ovládajúce osoby, zodpovedajú veriteľom spoločnosti ako ovládanej osoby za škodu spôsobenú úpadkom ovládanej osoby, v prípade, ak svojím konaním podstatne prispeli k úpadku. Nároky veriteľov na náhradu škody môžu byť uplatnené priamo proti spoločníkom alebo ovládajúcim osobám; nároky sa premlčujú v lehote 1 roka. Tieto osoby sa tejto zodpovednosti môžu zbaviť  len ak preukážu, že postupovali informovane a v dobrej viere.
  • Novela zaviedla nový trestný čin nekalej likvidácie, ktorej sa dopustí osoba, ktorá má úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou, a za týmto účelom vyhľadá alebo sprostredkuje inú osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností týkajúcich sa spoločnosti, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať (tzv. biely kôň). Rovnako sa trestného činu dopustí aj osoba, ktorá vystupuje v pozícií tzv. bieleho koňa. Sankciou za tento trestný čin je odňatie slobody v základnej sadzbe až na päť rokov.

Boris Brhlovič, Dominika Schweighoferová