Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov vstúpilo do platnosti 25. mája 2018. Zodpovedaním otázok v našom dotazníku zistíte, či pracujete v súlade s nariadením alebo či budete potrebovať vylepšenia. V prípade, že máte pochybnosti, sme pripravení Vám pomôcť!

 

OTÁZKY:

 

 1. Viete ako GDPR ovplyvnilio Vašu spoločnosť po nadobudnutí účinnosti v máji 2018?

 Áno   Nie

 1. Rozumiete osobným údajom a ktoré z nich Vaša spoločnosť uchováva?

 Áno   Nie

 1. Vediete záznamy o činnostiach spracovania osobných údajov ako sú účely spracovania, kategórie dotknutých osôb, kategórie osobných údajov a kategórie príjemcov?

 Áno   Nie

 1. Aktualizovali ste svoju dokumentáciu o osobných údajoch (súhlas, informácie pre dotknuté osoby, interné smernice, dohody so spracovateľmi)?

Áno   Nie

 1. Sú zamestnanci na vedúcich pozíciách vo Vašej spoločnosti oboznámení s povinnosťami vyplývajúcimi pre spoločnosť z GDPR? Ovládajú proces uplatňovania vhodných opatrení a podnikli kroky na zabezpečenie súladu?

 Áno   Nie

 1. Sú Vaši zamestnanci riadne informovaní o svojich právach a povinnostiach, ktoré sa ich budú týkať po vstupe GDPR do platnosti?

Áno   Nie

 1. Vytvorili ste vhodné podmienky pre činnosť zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov vo Vašej spoločnosti (v prípade, že ste ho povinní vymenovať)?

Áno   Nie

 1. Pripravili ste si plán postupu na zodpovedanie žiadostí o osobné údaje dotknutých osôb?

 Áno   Nie

 1. Podarilo sa vám pripraviť alebo aktualizovať dokumentáciu ohľadom potenciálnych rizík, ochrany osobných údajov a bezpečnostnú dokumentáciu, ktorú by ste boli schopní predložiť príslušným orgánom?

Áno   Nie

 1. Zaviedli ste systém na rozpoznanie a posúdenie možných porušení spracovania osobných údajov, a zásady na oznamovanie takýchto bezpečnostných incidentov správnym spôsobom?

Áno   Nie

 1. Ste si vedomý prípadných administratívnych inšpekcií a možných dôsledkov zistených porušení GDPR pre Vašu spoločnosť (vrátane administratívnych pokút)?

Ano   Nie

V prípade, že Vaša odpoveď na všetky z týchto otázok nebola „Áno“, je možné, že potrebujete pomoc s dodržaním súladu s GDPR.

S týmto účelom ponúkame právne služby týkajúce sa implementácie GDPR v rámci Vašej spoločnosti zamerané najmä na:

 • analýzu nedostatkov vnútorných a vonkajších kanálov;
 • prípravu potrebnej dokumentácie;
 • poučenie zamestnancov o ich právach a povinnostiach v rámci GDPR;
 • návrh ďalších odporúčaní pre implementáciu GDPR.