Vláda SR schválila zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti (projekt Prvá pomoc).

Cieľom bola úprava podmienok projektu Prvá pomoc, ktoré sa budú vzťahovať už na žiadosti podané za mesiac október 2020, ako aj predĺženie obdobia realizácie projektu na mesiace január až marec 2021.

 

PODPORA ZAMESTNÁVATEĽOV

V prípade zamestnávateľov sa ponecháva koncepcia dvoch kategórií prípadov, a to v závislosti od toho, či boli zamestnávatelia:

1. zatvorení alebo zakázaní na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Opatrenie č. 1“), alebo

2. zasiahnutí mimoriadnou situáciou (ďalej len „Opatrenie č. 3“).

 

V prípade Opatrenia č. 1 sa prijali nasledovné zmeny:

 • rozširuje sa cieľová skupina zamestnancov o tých, ktorí boli prijatí do zamestnania po 01.03.2020, najneskôr však do 02.09.2020;
 • rozširuje sa cieľová skupina žiadateľov o príspevok o subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020;
 • zvyšuje sa výška príspevku z 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce);
 • skracuje sa obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z dvoch (2) na jeden (1) mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu.

 

V prípade Opatrenia č. 3 sa mení nasledovné:

 • rozširuje sa cieľová skupina zamestnancov v rovnakom rozsahu ako v prípade Opatrenia č. 1 vyššie;
 • rozširuje sa cieľová skupina žiadateľov o príspevok o subjekty v rovnakom rozsahu ako v prípade Opatrenia č. 1 vyššie;
 • skracuje sa obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní v rovnakom rozsahu ako v prípade Opatrenia č. 1 vyššie.

V rámci Opatrenia č. 3 (nakoľko aj naďalej sa bez zmeny rozlišuje medzi Opatrením 3A a Opatrením 3B), sa v prípade Opatrenia 3A (tzv. „kurzarbeit“) zvyšuje výška príspevku z 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), a zvyšuje sa maximálna výška príspevku z 880,- EUR na 1.100,- EUR.

V rámci Opatrenia 3B (teda paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb) sa zvyšuje výška príspevku z 80 % hrubej mzdy zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac do výšky príspevku podľa upravenej tabuľky poklesu tržieb v rámci opatrenia č. 2 (podpora SZČO, bod 1. nižšie).

 

PODPORA SZČO

Projekt Prvá pomoc rozdeľuje v rámci podpory samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“) nasledovne:

1. SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorili alebo prerušili činnosť prevádzky, alebo ktorým poklesli tržby

2. Vybrané skupiny SZČO[1], ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem.

 

Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorili alebo zakázali prevádzky, alebo ktorým poklesli tržby sa mení nasledovne:

 • cieľová skupina sa rozširuje o (i) SZČO, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020; (ii) SZČO, ktorým povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia vznikla po 01.07.2020;
 • ruší sa podmienka zákazu súbehu prevádzkovania alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti s pracovným pomerom;
 • zvyšuje sa výška príspevku v jednotlivých kategóriách poklesu tržieb o 1,5-násobok[2]

 

Pokles tržieb (kategórie)

Apríl až september 2020

Október a ďalšie mesiace

od 20,00 - 39,99 %

180 EUR

270 EUR

od 40,00 - 59,99 %

300 EUR

450 EUR

od 60,00 - 79,99 %

420 EUR

630 EUR

od 80 % a viac

540 EUR

810 EUR

 

 

Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem sa mení nasledovne:

 • cieľová skupina sa rozširuje o SZČO, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020 najneskôr však k 02.09.2020;
 • zvyšuje sa výška príspevku z 210 EUR na 315 EUR[3].

 

Veríme, že tieto informácie sú pre Vás užitočné. Situáciu aj naďalej podrobne sledujeme a informácie pravidelne aktualizujeme. Ak potrebujete podrobnejšie informácie k jednotlivým opatreniam, neváhajte nás kontaktovať.

 

 

Dajana Csongrádyová, Zuzana Judiaková

 

[1] Oprávneným žiadateľom je: (i) SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny, (ii) fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným, zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

[2] s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

[3] s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.