S účinnosťou od 1. októbra 2020 dochádza v obchodnom registri k niektorým zmenám, ktoré majú za cieľ predovšetkým zjednodušiť proces zápisu údajov, zvýšiť transparentnosť a zabezpečiť, aby v obchodnom registri boli zapísané iba relevantné údaje.

Nižšie nájdete prehľad tých najdôležitejších zmien a s nimi súvisiacich povinností.

 

Elektronické podávanie návrhov

Všetky návrhy na zápis údajov do obchodného registra, vrátane príloh, ako aj prípadných námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu bude možné po novom podať už len elektronicky. Táto zmena má predovšetkým priniesť úsporu času tak pre navrhovateľov, ako aj registrové súdy.

Jedinú výnimku bude predstavovať prípad, ak povaha alebo veľkosť listiny, ktorá má tvoriť prílohu k návrhu nebude umožňovať jej elektronické podanie. V takom prípade bude navrhovateľ povinný pripojiť k návrhu písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie dôvod prečo listina nemohla byť spolu s návrhom podaná elektronicky a zároveň bude povinný doručiť listinu v listinnej podobe v lehote 15 dní odo dňa podania návrhu.

Obdobne sa bude postupovať aj v prípade ukladania listín do zbierky listín.

 

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

V prípade udelenia súhlasu so zápisom sídla, resp. miesta podnikania do obchodného registra nová právna úprava už vyžaduje úradné osvedčenie podpisu vlastníka nehnuteľnosti (alebo podpisov nadpolovičnej väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti).

 

Zapisované údaje

Po novom sa bude do obchodného registra zapisovať aj dátum narodenia a rodné číslo (príp. iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené) spoločníkov alebo jediného akcionára. Iný identifikátor sa bude zapisovať aj v prípade štatutárnych orgánov alebo ich členov, členov dozorných orgánov, prokuristov, likvidátorov, správcov, vedúcich podnikov zahraničných osôb a vedúcich organizačných zložiek, ktorým nebolo pridelené rodné číslo. V prípade spoločníkov a jediného akcionára – právnických osôb sa bude do obchodného registra zapisovať identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

Spoločnosti zapísané v obchodnom registri ku 30. septembru 2020 budú povinné zapísať vyššie uvedené údaje pri podaní najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. V opačnom prípade registrový súd nebude na návrh prihliadať.

Podľa novej právnej úpravy už nebude možné do obchodného registra zapísať obmedzenie štatutárneho orgánu konať za právnickú osobu. Takéto obmedzenie pritom nespôsobovalo právne účinky voči tretím osobám ani doposiaľ. Zapísané obmedzenie bude potrebné vymazať pri podaní najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri, najneskôr však do 30. septembra 2021, inak registrový súd nebude na návrh prihliadať.

 

Zapisované subjekty

Po novom sa budú do obchodného registra zapisovať len subjekty uvedené priamo v Obchodnom zákonníku.

To znamená, že fyzické osoby – podnikatelia sa už do obchodného registra zapisovať nebudú. Má sa tým zabrániť duplicitnému zápisu údajov do živnostenského registra a obchodného registra, čo spôsobovalo problémy pri tvorbe elektronických schránok. Zároveň platí, že moment vzniku oprávnenia podnikať na území Slovenskej republiky pre všetky zahraničné fyzické osoby (s bydliskom v aj mimo členských štátov EÚ, resp. OECD) bude viazaný na vydanie živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia.

Zápis organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby bude dobrovoľný. Povinnými naďalej zostávajú zápisy podnikov zahraničných právnických osôb a organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb, ktoré zároveň predstavujú rozhodný moment pre vznik oprávnenia podnikať na území Slovenskej republiky.

Osoby oprávnené konať v mene slovenských a zahraničných právnických osôb budú povinné do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia údaje zapísané o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú ich zmenu. Táto povinnosť sa taktiež týka podnikov zahraničných právnických osôb. Návrh, ktorým sa zapísané údaje potvrdia bude oslobodený od súdneho poplatku a nie je nutné k nemu prikladať žiadne prílohy.

Zároveň dochádza k zjednoteniu pomenovaní organizačných zložiek podnikov a všetky odštepné závody a iné organizačné útvary podnikov doposiaľ zapísané v obchodnom registri sa po novom budú považovať výlučne za organizačné zložky podnikov podľa novej právnej úpravy.

 

Výmaz subjektov

Nová úprava rozsahu zapisovaných subjektov do obchodného registra má predovšetkým zabezpečiť „vyčistenie“ obchodného registra od niektorých doposiaľ zapísaných subjektov. Pôjde najmä o: 

  • fyzické osoby,
  • podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb,
  • historické právne formy, ktoré boli do obchodného registra prevzaté z podnikového registra,
  • osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenských korún na euro ani do 1. decembra 2020 a
  • organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, ktoré nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú ich zmenu do 30. septembra 2021.

Zoznam subjektov, ktoré budú vymazané z obchodného registra zverejní Ministerstvo spravodlivosti v Obchodnom vestníku po dobu 6 mesiacov. O prípadnom nedôvodnom zaradení do tohto zoznamu musí zapísaný subjekt informovať registrový súd v uvedenej šesťmesačnej dobe.

Pre úplnosť dodávame, že výmazom podniku alebo organizačnej zložky podniku z obchodného registra nezanikne zahraničným fyzickým osobám ich oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky v rozsahu predmetu podnikania, ktorý mali v obchodnom registri zapísaný k 30. septembru 2020.

 

 

Tibor Križan